• Kabir Suali-1
  • Ehl-i Beyt İmamlarından bize ulaşan rivayetlere göre, insanoğlu kabre konduğu zaman Nekir ve Münkir isminde iki sorgu meleği ona gelip, akide ve inanç esaslarından...
  • Cennet Nimetleri
  • Bu sorunun kaynağı galiba dünyanın özellikleriyle ahiret meselelerinin birbirleriyle mukayese edilmesi ve dünyanın özelliklerinin ölçü kabul edilmesidir.
  • Yeryüzü Hüccetten Yoksun Olmaz-2
  • Yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, bunlardan biri mutlaka hüccet olur. Veya ikincisi hüccet olur.» Tereddüt ravilerden Ahmed b. Muhammedden kaynaklanıyor.
  • Kitap ve Sünnette Hz. Mehdinin (a.f)-4
  • Yine Hz. Süleyman (a.s)nın kuşlarta, cinlerle ve karıncalarla konuşmasını ve rüzgara hamlettirerek, Belkısın tahtını bir an içerisinde getinmesin! hiç bir müslüman imkansız...
  • SAMED
  • Bu hususta aktarılan kimi rivayetlere gelince İmam ne söylediğini herkesten daha iyi bilir. İmamın söylediği şudur: «Samed, ihtiyaç için başvurulan efendi...
  • Yeryüzü Hüccetten Yoksun Olmaz-1
  • Allaha yemin ederim ki, Âdemin ölümünden bu yana dünyamız hiç bir zaman bir imamdan yoksun bırakılmamıştır. Bu imam aracılığıyla insanlar, Allaha yönelmişlerdir.
  • Kitap ve Sünnette Hz. Mehdinin (a.f)-3
  • Eğer bir insan araştırma yapacak olursa Hz. Mehdinin doğduğu na ve Allahın onu zahir edinceye kadar da hayatta olduğuna inanan Ehl-i sünnet alimlerinin şu...
  • Namaz Dinin Direği
  • Buna göre Usul-u din insanın herşeyden önce bilmesi ve yakinde bulunması gereken şeylerdir; böylece İslam’a girecek ve ardından ameli buyruklar...
  • Kitap ve Sünnette Hz. Mehdi (a.f)-1
  • Şia ve Ehl-i Sünnet Hz. Resulullahın ashabım Mehdi ile müjdeleyerek onun ahir zamanda zuhur edeceğini bildirmiş olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.
  • İMAMET
  • Nübüvvet bölümünde aydınlığa kavuştuğu gibi; âlemlerin yaratıcısı varlıklara olan lütfü gereğince yarattığı varlıkları kendileri için belirlenmiş (kemale erecekleri makam) olan...
  • İmam Mehdi (af) İle Mülakat
  • Bir yıl Mekke’ye müşerref oldum, hac kafilesiyle bir konağa vardık, o konaktan Mekke’ye yedi veya dokuz konak (elli fersahtan fazla) bir mesafe vardı.
  • KIYAMET AHVALİ
  • Bu serveti Allah toplamaları için vermedi, belki işletmek için ve aralarında döndürüp dolaştırmak için verdi. Parayı toplamak ve stok etmek, Allahın kullarını mahrum...
  • Hz. Mehdi’nin (af) Dostları-3
  • Allah’ım! Bizi onun yardımcılarından, dostlarından, savunucularından, yanında cihada katılanlardan ve yolunda şehit düşenlerden...
  • Hz. Mehdi’nin (af) Dostları-2
  • Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, silahlı ıslahatçıdırlar.
  • Hz. Mehdi’nin (af) Dostları-1
  • Bu dostların bir kısmı şayet, zuhur zamanına kadar sağ kalmayıp vefat ederlerse, o günde Allah’ın emriyle dirilecekler ve onun yardımına koşacaklardır.
  • Gaybet-i Suğra ve Kübra
  • Onikinci İmamın gaybet iki döneme ayrılır. İlki, doğum tarihi olan herî 255 veya 256 veya babasının vefat yılı olan 260 yılından başladı ve 329 ın yılına kadar devam...
  • Arzu Hal
  • Bir dünya acım kederim var, bir damlada gözyaşım bir cumadan çok beklemeğe yok inan takatim gel! Kevserin Muhsinin hatrına ey Yusuf u Zehra...
  • Zuhur çok ama çok yakındır 1
  • Bu hakire göre sulta düzenlere karşı adaleti isteyenler ve zorba düzenlere karşı duranların adalet bayraktarlığı, özgürlük, hak talep...
  • İntizarın Sevapları 2
  • İyilikleri tecelli ettirecek büyük kurtarıcının yolunu bekleyenlere ne mutlu! Vaat edilen evrensel kurtarıcıyı beklemekle...
  • Amel Sahnelerinin Zuhuru 2
  • Sizler dünya hayır ve şerrine inandığınız gibi, ahiretin hayır ve şerrine de inansaydınız, elbette ahireti seçer ve onun...
  • Amel Sahnelerinin Zuhuru 1
  • Hazır bulunanların amel defterleri bir bir verilmekte; bazıları sevinçli ve gülümser, bazıları ise kederli ve mahzun bir halde gözyaşlarına...
  • Hz. Mehdi (af) İle Buluşmak 2
  • Allah’ın Hücceti (af) ile görüşmek, Allah’ın rahmet kulu ile sohbet etmek öyle kolay değildir ki her önüne gelen böyle bir iddiayla...
  • Hz. Mehdi (af) İle Buluşmak 1
  • Hiç şüphe yok ki onu küçük yaşlarında iken saygıdeğer babasının yanında görenler olmuştu. İmam Hasan Askerî (as) izleyicilerine...
  • On İki Önder
  • Sünni ve Şia muhaddislerin aktardıkları hadis ve rivayetlerden, Peygamber efendimizin kendisinden sonra; on iki...
  • Ölüm Gerçeği 4
  • Mevlânânın burada söyledikleri basit bir reenkarnasyon (tekrar bedenlenme) benzetmesi değildir. Burada, tekrar dirilme, insan ruhunun...
  • Ölüm Gerçeği 3
  • Eski çağdan bu yana İsrail kavmi, insanın topraktan yaratıldığına ve bu yaratılışı, toprağa Tanrının nefesinin üflendiğine inanıyordu.
  • Ölüm Gerçeği 2
  • Son yıllarda sınırları ve özellikleri iyi belirlenen apoptosis kavramı, insanoğlunun ölümün biyolojik anlamıyla, karşılaşması demektir.
  • Ölüm Gerçeği 1
  • Başka bir yaklaşım, ölüm ile her şeyin biteceğini düşünerek, hayatı kâr saymak, ömrünü zevke adamaktır.
  • İlahi Adalet 4
  • Bu ayet, bizden öncekilerin nasıl var iken yok olduklarını, bizim sonumuzun da bu olacağını, bu dünyadaki gücümüzün buna engel...
  • İlahi Adalet 3
  • Halbuki mümin olan bir Müslüman, vicdanındaki tanığın kendisini her zaman kolladığını hisseder ve adaletli olmayı her türlü...
  • İlahi Adalet 2
  • İlahi adaletin zıddı bir de beşeri adalet kavramı vardır. İlahi olan, Yaratıcıya has olan, beşeri olan ise insan aklının eseri olan adalet...
  • İlahi Adalet 1
  • İlahi adalet iki kelimeden oluşan bir isim tamlamasıdır. İlah kelimesi, ibadet-kulluk edilecek mabud-tanrı anlamlarını kapsar.
  • YOKTAN VAROLMAK
  • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in kevni (yaratılışla ilgili) ayetleri ışığında Rabbimizin yüceliğine olan imanımızı bir kez daha tazeleyelim.