• Nombre de visites :
  • 1633
  • 29/11/2010
  • Date :

Kitap ve Sünnet"te Hz. Mehdi (a.f)-1

kitap ve sünnette hz. mehdi (a.f)

Şia ve Ehl-i Sünnet Hz. Resulullah'ın ashabım Mehdi ile müjdeleyerek onun ahir zamanda zuhur edeceğini bildirmiş olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Şia ve Ehl-i Sünnet Hz. Mehdi (a.f) ile ilgili hadisleri kendi Sihah ve Müsnetlerinde tahriç edip nakletmişlerdir. Bu konuda da ben taahhüt ettiğim üzere sadece Ehl-i Sünnet'in kendi nezdinde sahih ve sabit olan hadislere istinat edeceğim:

Ebu Davud'un Sünen'inde bu konuda Hz Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen bir hadis şöyledir.

"Eğer dünyanın ömründen bir gün bile kalsa Allah-u Teala o günü uzatacak ve benim Ehl-i Beyt'imden ismi benim ismim, babasının ismi de benim babamın ismi olan birisini gönderecektir, O, yeryüzü zulüm ve tecavüzle dolduktan, sonra tekrar adalet ve eşitlikle dolduracaktır ,"( 1 )

 Ayrı bir rivayete göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor.

 "Biz öyle bir Ehl-i Beyt'iz ki, Allah-u Teala dünya yerine ahireti bizim için seçmiştir, Benden sonra benim Ehl-i Beyt'im şiddetli bela ve zulümle karşılaşacaklardır, Sonra doğu tarafından siyah bayrakları olan bir kavim gelecektir, Onlar hayrı talep edecekler, ama onlara verilmeyecektir, Onlar harp edip zafere ulaşacaklar, O zaman onların istedikleri şeyi verecekler, ama onlar kabul etmiyeceklerdir, Onlar onu (o siyah bayrağı) benim Ehl-i Beyt'irnden olan birisine verecekler, O yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracaktır,"

İbn-i Mace de Sünen'inde yeralan bir hadise o göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor.

"Mehdi biz Ehl-i Beyt'tendir; Mehdi Fatıma'nın evlatlarındandır."

Yine İbn-i Mace'nin nakline göre Resulullah (s.a.a) uyurmuştur ki:

"Ümmetirnde Mehdi olacaktır. Eğer süresi kısa olursa yedi yıl ve eğer uzun olursa dokuz yıl hüküm sürecektir. ) zaman ümmetime hiç bir zaman verilmediği bir nimet erilir, yeryüzü bütün zenginliklerini ve nimetlerini ortaya çıkarır hiç bir şeyini saklamaz. O zaman mal yak altma dökülecektir. Birisi gelip "Ey Mehdi, bana er" dediğinde "al" diyecektir."(2)

Sahih-i Tirmizi'de de bu konuda Hz. Resulullah'tan (s.a.a) öyle bir hadis nakledilmiştir.

"İsmi benim ismim olan Ehl-i Beyt'imden birisi hükümdarlığa erişecektir. Eğer dünyanın ömründen bir gün bile kalmış olsa, Allah o günü onun hükümdar olması için uzatacaktır."(3)

Yine Tirmizi'nin naklettiği bir hadise göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyar.

"Araplara benim Ehl-i Beyt'imden olan ve ismi benim ismim olan birisi hükmedinceye kadar dünyanın ömrü sona ermiyecektir."

Buhari de kendi Sahih'inde Ebu Hureyre yoluyla Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir.                           

 "Nasıl bir durumda olursunuz; Meryem'in oğlu size indiğinde ve imamınız da sizden olduğu zaman"(4)

 Gayet'ul Me'mul kitabının sahibi şöyle diyor: "Selef ve halef uleması arasında, âhirüzzamanda Ehl-i Beyt'ten Mehdi diye adlandırılan bir kişinin zuhur edeceği meşhurdur. Mehdi'nin hadislerini sahabenin seçkinleri nakletmiş, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mılce, Taberani, Ebu ya'la, Bezzaz, Ahmed ibn-i Malik ve Hakim gibi büyük muhaddisler bu husustaki hadisleri kendi kitaplarında tahriç etmişlerdir, Buna göre Mehdi hadislerini tümüyle zayıf sayan şahıs hataya düşmektedir.


1 - Sünen-i Ebu Davud, c.2, s.422.

2 - Sünen-i ibn-i Mace, 4086. hadis.

3 - Tirmizi'nin "El Camiu's Sahih" adlı kitabı, c.9, s.74 -75.

4 - Sahih-i Buhari, c.4, s.143 "İsa ibn-i Meryem'in nülzulü" bölümü.

İmam Mehdi (af) İle Mülakat

İmam Hüseyin (as)’ın Dilinden Hz. Mehdi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)