• Nombre de visites :
  • 1337
  • 19/12/2010
  • Date :

Kitap ve Sünnet"te Hz. Mehdi"nin (a.f)-3

kitap ve sünnette hz. mehdinin (a.f)

       1- Muhyiddin Arabi "Futuhat-i Mekkiye" adlı kitabında.

        2- Sibt'ul Cevezi 'Tezkiret'ul Havass" adlı kitabında.

        3- Abdulvahhab eş Şa'rani "Akaid'ul Ekabır" adlı kitabında.

        4- İbn-i Haşşab "Tevarih-u Mevalid'il Eimme ve Vefeyatihim" adlı kitabında.

        5- Muhammed Buhari Hanefi "Fasl'ul Hitab" adlı kitabında.

        6- Ahmed ibn-i İbrahim el Belaziri "El Hadis'ul Meteselsil" adlı kitabında.

        7- İbn-i Sabbağ Maliki "Füsu1'ul Muhimme" adlı kitabında.

        8- Arif Abdurrahman "Mirat'ul Esrar" adlı kitabında.

        9- Kemaluddin ibn-i Talha "Metalib'us Süul Fi Menakib-i Al'ir Resul" adlı kitabında.

        10- Kunduzi Hanefi "Yenabiu'l Mevedde" adlı kitabında.

        Eğer bir insan araştırma yapacak olursa Hz. Mehdi'nin doğduğu na ve Allah'ın onu zahir edinceye kadar da hayatta olduğuna inanan Ehl-i sünnet alimlerinin şu saydıklarımızın birçok katı fazla olduğunu görür. Elbette Ehl-i sünnet'ten sadece Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin doğruluğunu itiraf etmekle birlikte o Hazret'in dünyaya geldiğini ve bu kadar uzun süre hayatta olduğunu inkar eden grup ortada kalıyor, ama malumdur ki, onlar, o Hazret'in doğup hayatta olduğuna inananların aleyhine bir hüccet sayılmamaktalar.

Kur'an-ı Kerim'de, Şia'daki olan inancı nefyedecek bir ayet bulunmamaktadır. Hatta Kur'an'daki bazı ayetler bu inancın doğruluğuna ve sağlamlığına delildir.

 Allah-u Teala nice-nice misallerle Allah'ın herşeye kiidir olduğunu açıklamış ve böylece insanları donuk fikirle mesele1ere bakmaktan men'etmiştir. Bu yüzden kalbi iman nuruyla dolmuş olan bir müslüman, Allah-u Teiilii'nın Uzeyr peygamberi öldürerek yüz sene sonra diriltmesini onun merkebini kemikleri çürüyüp kül halini geldikten sonra tekrar diriltmesini ve bu süre içerisinde yemeğinin henüz bozulmamış olarak kalmasını Kur'an-ı kerim'de okuduktan sonra Allah'ın her şeye kâdir olduğuna inanmasıı gerekmez mi?

        Kur'an'a inanan bir müslüman Hz. İbrahim (a.s)in bir kaç kuşu öldürüp parçalayarak etlerini birbirine karıştIrdıktan sonra parçalarını bir kaç dağın başına koyduğunu ve daha sonra onları çağırdığında kuşların dirilip uçarak kendisine geldiğini Kur'an-ı kerim'de okuduktan sonra nasıl bu konuyu tuhaf sayabilir? Muslüman birisinin Hz. İbrahim ateşe atıldığında Allah-u Teiilii'nın "Soğuk ve selamet ol" emri üzere ateşin peygamberi yakmamasını tuhaf sayması düşünülemez.

        Müslüman birisinin Hz. İsa(s.a)nın babasız bir şekilde annesinden doğmasına, ölmediğine şu anda hayatta olduğuna ve yere tekrar döneceğine şüpheli bakamaz ve bunları tuhaf sayamaz. Müslüman olan şahıs Hz. İsa (a.s)nın ölüleri diriltip anadan doğma körleri ve cözzam hastalarını iyileştirmesini denizin Hz. Musa(a.s) ve Beni İsrail için yarılarak ıslanma bile söz konusu olmaksızın karşıya geçilmesi ve Musa(a.s)'ın asasının ejderhaya dönüşmesini ve Nil nehrini Hz. Musa(a.s)nın kana dönüştürmesini tuhaf sayması düşünülemez.


Kitap ve Sünnette Hz. Mehdinin (a.f)-2

Kitap ve Sünnette Hz. Mehdi (a.f)-1

İmam Mehdi (af) İle Mülakat

Hz. Mehdi’nin (af) Dostları-3

Masumların Dilinden İmam Mehdi 3

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)