• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد هفدهم - صفحه 525 -  تنزل معارف و حقايق براي فهم بيشتر
صفحه : 525
مقابل خدا او را تمجيد كند. انسان كوچكتر از اين است كه بايستد در مقابل خدا و خدا راتحميد كند، تمجيد كند؛ اين ادعاست . تحميد و تمجيد، ادعاي اين است كه من شناختم ،و انسان عاجز است از اينكه بشناسد، لكن چاره نيست چون خود گفته است ، خود او امرفرموده است ، و چون او امر فرموده است ، همه بايد اطاعت كنند، ولو آنكه قاصر هستنداز اينكه تحميد كنند خدا را، تنزيه كنند خدا را. هرجا تكبير آمده ، دنبالش تنزيه هم درنماز اينطور است ، سبحان الله مي گويد بعد الله اكبر. اول تنزيه مي كند خدا را، بعد تحميدمي كند، بعد تكبير مي كند، كه حمد خدا در بين يك تنزيه و يك تكبير واقع مي شود.مي خواهيد ركوع برويد تكبير مي كنيد، تكبير مي گوييد. از ركوع برمي خيزيد تكبيرمي گوييد، در ركوع تنزيه مي كنيد. وقتي وارد به سجود مي خواهيد بشويد باز تكبيرمي گوييد، در سجود تنزيه مي كنيد، بعد از سجود تكبير مي گوييد، باز تكبير مي گوييد ووارد سجود مي شويد و تنزيه مي كنيد؛ همه اش براي اين است كه بفهماند كه مسئله بالاتراز اين مسائل است . منزه است از اينكه تو تكبير كني ، تكبير مي گوييد، تنزيه مي كند او رااز اينكه تكبير بگوييد برايش . تنزيه مي كنيد، تكبير مي كند او را كه تنزيه اش كنيد. نمازوضعش اينطوري است و عبادات ديگر. و اگر نبود امر خدا و لزوم اطاعت از امر خدا،بايد بگويم انسان ، آن كه حظ ضعيفي از معرفت دارد، جرئت به اينكه بايستد و عبادت كند خدا را نداشت . لكن او جرئت داده است .
تنزل معارف و حقايق براي فهم بيشتر
همان طوري كه متنزل كرده است همه معارف را تا رسانده است به اينجا؛ قرآن رانازلش كرده ، پشت ستارهايي ، استاري (3) پشت سر هم هي وارد كرده ، نازل كرده ، نازل كرده تا رسانده اش به يك الفاظي كه موافق با فهم بشر باشد، و آن هم اين الفاظ باز موافق با فهم بشر نيست . همان اولي كه شروع مي كند قرآن به فاتحه الكتاب ، همان اول كه حمدرا مختص به او مي كند، همان اول به انسان مي فهماند كه عاجزي از اينكه بفهمي . همه
3- جمع ستر؛ پوشش .