تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 3124روز قبل

 اگر تونستید تو ویندوز xpکلمه ای به نام con رو برای اسم پوشه ای بگذارید

يکشنبه 19/1/1386 - 0:10

دو چيز را فراموش نكن : ياد خدا و ياد مرگ .
دو چيز را فراموش كن : بدي ديگران در حق تو و خوبي تو در حق ديگران .
چهار چيز را نگه دار : گرسنگيت را سر سفره ديگران ? زبانت را در جمع ? دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:6


الهي :

خدايا من در خانه حقيرم چيزي دارم كه تو در عرش كبريا ايت نداري و من چون تويي دارم كه تو همانند خود نداري

پنج شنبه 9/1/1386 - 10:5

 

مرده در قبر :

مرا مجبور به جمع آوري اموالي کرديد که لذتش براي شما و مسوليتش با من است

پنج شنبه 9/1/1386 - 10:4
هيچوقت مغرور نشو ..... برگا وقتي مي ريزن
که فکر مي کنن طلا شدن
____________________
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:3

اينم از اوناست ها  چشم زيباست وقتي که
پر از اشک باشد اشک وقتي زيباست که براي
عشق باشد عشق وقتي زيباست که براي تو
باشد تو وقتي زيبايي که با من باشي

 

پنج شنبه 9/1/1386 - 10:3
تنها انساني كه از خود شرمگين نيست مي
تواند شكوه خدا را متجلي كند
___________________
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:2


 زندگي سختگير ترين معلم دنياست ، زيرا
اول امتحان ميگيرد ، سپس درس ميدهد

پنج شنبه 9/1/1386 - 10:1
مهرباني را در کودکي يافتم که آبنباتش
را به درياچه نمک انداخت تا شيرين شود
انقدر براي غربت تک دانه موي سفيدم غصه
خوردم که تمام موهايم سفيد شد بيچاره آن
خروسي که با صداي ساعت شماطه دار از خواب
برمي خيزد خوش به حال آن موجود راحتي ،که
شيطان برايش درد دل مي کند . سالهاست که
کاممان را با حقيقت هاي تلخ شيرين مي
کنيم
___________________
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:0
حضرت علي(ع) فرمود اي جان برادر هزار
حكمت آموختم كه از آن چهار صدحكمت انتخاب
كردم واز چهارصد هشت كلمه برگزيدم دو
كلمه را هيچ وقت فراموش مكن خدا را مرگ را
دوجمله را فراموش كن به كسي خوبي كردي
كسي به تو بدي كرد چهار چيز را در چهار جا
نگه داري كن درنمازايستادي دل نگه دار در
مجلسي ايستادي زبان رانگهدار درسفرهاي
حاضرشدي شكم نگهدار در خانه اي واردشدي
چشم نگه دار
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:0