تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2788روز قبل
در نگاه کساني که پرواز را نمي فهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري ، کوچکتر خواهي شد
يکشنبه 5/1/1386 - 2:31

 

+ تا كه بوديم نبوديم كسي ،  كشت ما را غم بي همنفسي ، تا كه رفتيم همه يار شدند ، خفته ايم و همه بيدار شدند ، قدر آئينه بدانيم چو هست ، نه در آن وقت كه اقبال شكست

يکشنبه 5/1/1386 - 2:30
از پيري پرسيدم چه زماني انسان پير ميگردد ، فرمود درست آن زمان که از گذشته خود پشيمان شده افسوس آن را بخورد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:27
زندگي کوتاه است پس وقت خودتو براي کارهائي صرف کن که فرصت لذت بردن از تتيجه کارات رو داشته باشي
يکشنبه 5/1/1386 - 2:27
بگذاريد و بگذريد ، ببينيد و دل مبنديد ، چشم بيندازيد و دل مبازيد ، که دير يا زود بايد گذاشت و گذشت .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:26
براي داشتن چيزي كه تا بحال نداشته ايد بايد كسي باشيد كه تا بحال نبوده ايد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:24

+ فرشتگان از خدا پرسيدن: خدايا تو که بشر رو آنقدر دوست داري چرا غم را آفريدي ؟ خدا گفت : غم را به خاطر خودم آفريدم چون اين مخلوقه من تا غمگين نباشد به ياد خالقش نمي افتد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:23

+ جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند ، خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد ، بايد در تخريب مملكتش بكوشد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:23
در “زندگي” هرگاه از “يخ” خانه اي ساختي بر آب شدنش اشك مريز.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:22

بسياري از مردم خوشبختي را مي جويند ، مثل اينكه كسي كلاه روي سرش باشد و آن را بجويد .

يکشنبه 5/1/1386 - 2:22