تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2783روز قبل
تغيير کن تا تاثير کني !
يکشنبه 5/1/1386 - 2:15
مهمترين درس زندگي اينست که بپذيريم گاهي اوقات احمق ها هم درست مي گويند
يکشنبه 5/1/1386 - 2:14

+ هرگز نمي تواني در حاليکه دستهايتان را در جيب خود فرو برده ايد از نردبان موفقيت بالا برويد
يکشنبه 5/1/1386 - 2:13
همانگونه كه مي انديشي ، همان خواهي شد
يکشنبه 5/1/1386 - 2:12
راه دوست داشتن هر چيز درک اين واقعيت است که امکان دارد از دست برود.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:11

+ تنهايي من زماني ولادت يافت که انسانها ، لغزشهاي حاصل از پرگويي مرا ستودند و فضايل خاموشي ام را ناچيز شمردند
يکشنبه 5/1/1386 - 2:11

+ زندگي چون نردباني آهني است ، روزي نيز اين نردبان افتادني است ، هرکسي کو بالاتر نشست ، استخوانش بيشتر خواهد شکست.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:10
حسن معاشرت، تركيبي است از فداكاري ها و گذشت هاي كوچك.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:10
نوميدي انسان را پيش از مرگ مي كشد
يکشنبه 5/1/1386 - 2:9
آنچه را كه نمي تواني فرموش كني ببخش و آنچه را كه نمي تواني ببخشي فراموش كن.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:8