تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2779روز قبل
تجربه هميشه به نفع انسان نيست چون هيچ حادثه اي دو بار به يک شکل رخ نمي دهد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:21
هرکسي چيزي را مي بيند که آن را در قلب خود حمل مي کند.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:20
هر رفتاري از ديگران كه موجب آزار ما مي شود موجب شناخت بيشتر خودمان خواهد شد.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:19
فقط کسي رنگين کمان را ميبيند که تا آخر زير باران بايستد
يکشنبه 5/1/1386 - 2:19
گاهي برخي از بركات خداوند با شكستن تمامي شيشه ها وارد مي گردند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:19
بهترين مترجم کسي است که سکوت ديگران را ترجمه کند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:18
كسي كه ديگران را مي شناسد عالم و دانشمند است و كسي كه خود را مي شناسد عاقل و فهميده است
يکشنبه 5/1/1386 - 2:17
تمايلات خود را ميان دو ديوار محكم اراده و عقل حبس كنيد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:17
کساني که در عشق عاقلند ، بيشتر عاشقند و کمتر حرف ميزنند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:16
انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:15