تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2786روز قبل
بسياري از مردم مانند واگن هاي قطارند . آنها با اراده خود نمي توانند کاري را انجام دهند ، بايد به کار کشانده شوند.فقط عده کمي مانند لکوموتيو هستند که هم قادرند با اراده و اختيار خود کار کنند و هم ديگران را به کار وادارنمايند
دوشنبه 6/1/1386 - 8:57
نقيض يک قضيه صادق يک قضيه کاذب است، اما نقيض يک حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري است.
دوشنبه 6/1/1386 - 8:55
هيچ وقت مغرور نشو ، برگ ها وقتي مي ريزند که فکر مي کنند طلا شده اند .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:55
زندگي آنچه که زيسته ايم نيست بلکه خاطراتي است که از گذشته داريم .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:54

راحتي و خوشبختي را با هم اشتباه نگيريم .

دوشنبه 6/1/1386 - 8:54
با خودت فکر کن که اگر کليد خانه ات را به دوستت بدهي ، آيا خيالت از هر جهت راحت خواهد بود يا نه ؟! اگر پاسخت منفي است ، بهتر است دنبال دوستان بهتري باشي .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:53
يادت نرود که همه مردم از چيزي وحشت دارند ، به چيزي عشق ميورزند و چيزي را از دست داده اند .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:52
اشکال دنيا اين است که جاهلان مطمئن هستند وعاقلان مردد .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:51
منتظر باش اما معطل نشو ، تحمل کن اما توقف نکن ، قاطع باش اما لجباز نباش ،صريح باش اما گستاخ نباش ، بگو آره اما نگو حتماً ، بگو نه ولي نگو ابداً ( اين يعني همه چي باش و هيچي نباش ) .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:51
زندگي دو نيمه است ، اولي در انتظار نيمه دوم ، نيمه دوم در انتظار نيمه اول .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:50