تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2788روز قبل
زندگي تراژدي است براي آنکه احساس مي کند و کمدي است براي آنکه مي انديشد .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:40

براي شاد بودن ، تنها به بدني سالم و حافظه اي ضعيف نياز داري .

دوشنبه 6/1/1386 - 8:38

+ التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است . التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:37
آدمها براي مردن به دنيا مي آيند . جوري زندگي کنيم که در لحظه مرگ به خاطر غرورمان افسوس نخوريم .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:36

 

+ بعد از مرگم دستهايم را از تابوت بيرون بگذاريد تا همگان ببينند که پس از اين همه رنج و سختي چيزي با خود از اين دنيا نبرده ام .

دوشنبه 6/1/1386 - 8:36

+
+ بچه ها شوخي شوخي به گنجشکها سنگ مي زنند…. و گنجشکها جدي جدي مي ميرند. آدمها شوخي شوخي زخم مي زنند …. و قلبها جدي جدي مي شکنند. آذمها شوخي شوخي لبخند مي زنند…. و دلها جدي جدي عاشق مي شوند .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:35

 

+ سازنده ترين كلمه گذشت است … آن را تمرين كن پرمعني ترين كلمه ” ما ” است … آن را به كار ببر عميق ترين كلمه “عشق” است … به آن ارج بنه. بي رحم ترين كلمه “تنفر ” است … از بين ببرش سركش ترين كلمه” تنفر” است … با آن بازي نكن. خودخواهانه ترين كلمه ” من ” است… از آن حذر كن. ناپايدارترين كلمه ” خشم” است… آن را فرو ببر. بازدارنده ترين كلمه ” ترس” است … با آن مقابله كن. با نشاط ترين كلمه ” كار ” است … به آن بپرداز .

دوشنبه 6/1/1386 - 8:34
مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد به دست آوريد وگرنه مجبور خواهيد شد چيزهايي که به دست آورده ايد دوست بداريد
دوشنبه 6/1/1386 - 8:32

+ بايد گرفتارم شوي تا من گرفتارت شوم ، با جان و دل يارم شوي تا عاشق زارت شوم ، من نيستم چون ديگران بازيچه ي بازيگران ، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:28

عادت کنيد به چيزي عادت نکنيد .

دوشنبه 6/1/1386 - 8:27