تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2786روز قبل

+ مواظب افكارت باش كه گفتارت ميشود ، مواظب گفتارت باش كه رفتارت مي شود ، مواظب رفتارت باش كه عادتت مي شود ، مواظب عادتت باش كه شخصيتت ميشود و مواظب شخصيتت باش كه سرنوشتت مي شود.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:8
به هر ناراحتي كوچك خشمگين شدن و به ديگران پريدن ، نشان غرور بي اندازه يا كم عقلي است
يکشنبه 5/1/1386 - 2:7
انسان تنها مخلوقي ست كه نمي خواهد همان باشد كه هست
يکشنبه 5/1/1386 - 2:6
کساني که روح نااميد دارند مقصرترين مردم هستند
يکشنبه 5/1/1386 - 2:6
+ هر كس مرتكب اشتباهي نشده، اكتشافي هم نكرده است
يکشنبه 5/1/1386 - 2:5
فهميدن بهتر از دانستن است
يکشنبه 5/1/1386 - 2:4
تا تو مرا بد خواهي و خود را نيك ، نه مرا بد آيد و نه تو را نيك
يکشنبه 5/1/1386 - 2:3
افتادن برگ از درخت نشانه امدن زمستان نيست بلکه نشانه تمام شدن يک عمر است
يکشنبه 5/1/1386 - 2:3
زر اندوزاني كه براي مال دنيا كيسه دوخته اند بدانند كه لباس آخرت جيب ندارد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:1
آن كه خوشي خود را در رنج ديگران بجويد ، هر گز روي خوشي نمي بيند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:1