تعداد مطالب : 120
تعداد نظرات : 24
زمان آخرین مطلب : 2783روز قبل

يا جنان نماي که هستي يا چنان باش که مي نمايي با      يزيد بسطا مي
سه شنبه 7/1/1386 - 1:27
تولستوي:    بدترين و خطرناکترين کلمات اينست- همه اينجورند
سه شنبه 7/1/1386 - 1:26
به جاي اينکه سعي کنيد مرد موفقيت باشيد سعي کنيد مرد ارزشها باشيد  البرت انيشتين
دوشنبه 6/1/1386 - 22:40
حقيقت چيزي نيست که نوشته ميشود ... ان چيزي است که سعي مي شود پنهان بماند
دوشنبه 6/1/1386 - 22:37
عصبانيت انتقام اشتباهات ديگران را از خود گرفتن است .
دوشنبه 6/1/1386 - 9:1
به هم رسيدن شروع است با هم ماندن پيشرفت است با هم كاركردن موفقيت است.
دوشنبه 6/1/1386 - 9:0
شنا کردن در جهت جريان آب، از عهده ماهي مرده هم بر مي آيد.
دوشنبه 6/1/1386 - 9:0
دوست داشتن بهترين شکل مالکيت است و مالکيت بدترين شکل دوست داشتن.
دوشنبه 6/1/1386 - 8:59
زندگي مثل يك پيانوست . همان چيزي را مي شنوي كه مي نوازي .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:59
انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت . بي نهايت لجن و بي نهايت فرشته .
دوشنبه 6/1/1386 - 8:57