• Cam İşleme Sanatı
  • Camı ilk kez M.Ö. dördüncü bin yıldan daha önce Finikeliler yaptılar ve daha sonra Mısırlılar, İranlılar, Hintliler gibi diğer milletler de cam yapmayı başardılar.
  • İran'da Halı ve Halı Dokumacılığı
  • Klasik İran halı desenlerinin sayısı binden fazladır ve İran halı modelistlerinin yaratıcılığı sayesinde bu eşsiz desenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu yüzden dünyada halı konusunda söz sahibi olan Çin, Hindistan, Pakistan ve Türkiye gibi ülkeler
  • Hatem Sanatı
  • Ahşap eşyaların yüzeyini, eşkenar ya da ikizkenar ahşap, kemik ve metal küçük üçgenler ile mozaiğe benzer bir tarzda süsleme sanatı olan hatem, en az dörtyüz yıldan beri ülkemizin bazı şehirleri özellikle de Şiraz ve İsfahan’da icra edilmiş ve edilmektedi
  • Melile (Telkârî) Sanatı
  • Bu sanatta altın ya da gümüş teller, sanatçının dikkat ve özeniyle, yapılması düşünülen eşyanın şeklinde ve geleneksel motifler formunda bir araya getirilir.
  • Yâ Nebî, şu hâlime bak!
  • Yâ Nebî, şu hâlime bak! Nasıl ki bağrı yanar, gün kızınca, sahranın; Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın! Harîm-i pâkine can atmak istedim durdum; Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum.
  • Mevlânadan Ahlâkî Hikâyeler
  • Mevlânâ Celâleddin Rûmî 1207 yılında Belhte doğmuş, küçük yaşta babasıyla Anadoluya (bugünkü Türkiyenin bulunduğu memlekete) gidip Konya şehrine yerleşmiş, İslâmiyeti ve tasavvufu güzel bir şekilde öğrenmiş, sohbetleri ve eserleriyle bir çok insana reh
  • Emevi sarayında bulundu
  • Emevi Devletine ait olduğu düşünülen sarayda, İslamiyetin ilk eserlerinden üzerinde “Subhan’Allah” yazan cam ağırlık bulundu
  • Deri Üzerine Kalemzenî
  • İran tarihinden kalan kitabeler, yazıtlar, işaretler eski İranlıların deriyi ayakkabı araçlar ve diğer eşyalarda kullandıklarını göstermektedir. 4 yüzyılın başlarından dokuzuncu ve onuncu yüzyıla kadar kitap ciltleme sanatında yeni bir dönem açıldı.
  • El Sanatları ve Çeşitleri
  • İnce ahşap doğrama; ağaç ve keresteden ürünler yapmak için bir yöntem olup testere, rende, törpü gibi marangozluk...
  • Aynacılık Sanatı
  • Kutsal mekanlarda aynacılık sanatı İran’nın dekoratif sanatlarındandır. Hicri kameri 10 yy sonlarında Safeviye...
  • Alçı Üzerine Resim (1)
  • Kacar dönemindeki tebeşir-alçı sanatında seramik sanatına benzer temalar mevcuttur.İranda alçı sanatı uzun bir...
  • Elsanatları
  • Tüm imalâtlar parçanın iplerinin bir kısmının çekilmesiyle veya resim çizilmeden parça üzerine geleneksel nakışların...
  • İran Elsanatları
  • El sanatları esas olarak yerel ham materyellerin kullanımı ile ürün üretme işleminin bir parçası olarak ürünler el veya el aletleri ile...
  • Mozaik Sanatı [2]
  • O günlerdeki mozaik işçiliğinin yöntemi bu günkü yollarla kıyaslandığında çok farklıdır. Daha çok Hindistan mozaiği usulünü...
  • Mozaik Sanatı [1]
  • Seramik üzerine süsleme sanatı Moğol zamanında da aynı şekilde idi. Safeviler döneminde en görkemli zamanına ulaşmış ve...
  • İran’da Hasır Dokuma
  • Hasır dokuma veya burya dokuma kuşkusuz en eski el sanatlarındandır. Mezapotamya ve Afrika’da elde edilen örnekler hasır ...
  • Kuş Dili (Mantıkut-Tayr) -2
  • Yolda hastalanan veya bitkin düşen kuşlar çeşitli bahaneler, mazeretler ileri sürerler. Bunların arasında, nefsanî arzular, servet istekleri...
  • Kuş Dili (Mantıkut-Tayr) -1
  • Feridüddin Attar, Nişabur’da 1120’da doğmuş ve muhtemelen 1194’da vefat etmiş ünlü bir şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından ...
  • Mesnevi’de Tahkiye ve Gerçeklik -2
  • Bu bakış ve görüşü kabul edersek hikâyecinin hayal gücünden kaynaklanan hikâye, artık bir gerçeği ihtiva etmektedir. Bir hikâyeye ara verip sonra ...
  • FARS DİLİ -5
  • Horâsân’ın durumunun Selçukluların saldırısı sonucu karıştığı bu dönemde Horâsân’ın büyük şairlerinden ...
  • FARS DİLİ -4
  • Selçuklular döneminin başlarından itibaren, İranlı olmayan sultanlardan birkaç hanedan, yani Türk asıllı ...
  • FARS DİLİ -3
  • Yatak, çapar, çapar anlamındaki elak (=olah, elah), sutur-i çapar, asker muhafızları süvarileri anlamındaki Kılavuz...
  • FARS DİLİ -2
  • Üçüncü sebep de şiir dilinin şairin kendi düşüncelerini ve mazmunlarını beyan etme noktasında ve kafiyeleri bulma ...
  • FARS DİLİ -1
  • Fars dili, yani III/IX. yüzyıl ortalarından itibaren İran’ın resmî ve edebî lehçesi olan Derî lehçesi, bu dönemde önceki ...
  • Önemli Farsça Nesirler (6)
  • Cevâmi‘u’l-Hikâyât ve Levâmi‘u’r-Rivâyât: Bu kitap ‘Avfî’nin en önemli eseri olup Fars dili ile yazılmış olan en güvenilir...
  • Önemli Farsça Nesirler (5)
  • Târîh-i Sistân: Büyük bir bölümü, o dönemde yazılmış olan Farsça güvenilir kitaplardan birisi de Târîh-i Sistân’dır.
  • Önemli Farsça Nesirler (4)
  • Nûru’l-Ulûm: IV/X. yüzyılın meşhur ariflerinden Şeyh Ebû’l-Hasan-i Harakânî’ye (ö.425/1033) ait olup tasavvufun temellerini ...
  • Önemli Farsça Nesirler (3)
  • Hanefî Fıkhı Hükümlerine Dair Risale: Bu eserin bir nüshası, merhum Dr. Mehdi Beyânî’ye ait çok eski bir mecmuanın ...
  • Önemli Farsça Nesirler (2)
  • Kısasu’l-Enbiyâ: İshak b. İbrahim b. Mansûr b. Halef-i Nîşâbûrî’ye ait bir eser olup konusu, Kelbî’nin (ö.146/763) “Kur’ân Kıssaları” konusunda ...
  • Önemli Farsça Nesirler (1)
  • Kur’ân tefsiri: Eski Tefsirlerden birkaç nüsha kütüphanelerde mevcut olup büyük bir ihtimalle IV/X. yüzyıla ...
  • İran Musikisi
  • Musiki, uçsuz bucaksız İran ülkesinin, kökleri geçmiş yüzyıllara uzanan millî ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir takım ...
  • İran El Sanatları
  • Köylerdeki dokuma sanatına ülkenin en ücra köşelerinde dahi rastlanır ve bunun en büyük sebebi de, dokumacılıkta kullanılan ...
  • Farsça Şiir Üslubu -7
  • Bu etken ve sebepler, zamanın etkenleri ve sebepleri üzerine eklendi­ğinde edebiyat ve fikirlerde özel bir durumun ortaya ...