• Nombre de visites :
  • 1220
  • 18/6/2011
  • Date :

Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s)-3

hz. emir-ül müminin ali (a.s)

Onun ?ahsiyeti hakk?nda yap?lan bahisler, ?ia ve Ehl-i Sünnet ve bu konuda bilgi sahibi olanlar taraf?ndan yaz?lan kitaplar hiç kimse hakk?nda olmam?? ve yaz?lmam??t?r.

Ali (a.s) ilim ve bilgi aç?s?ndan Peygamberin ashab? aras?nda en üstünüdür. ?lmi aç?klamalar?yla ?zgür kan?tlama ve burhan tarz?n? ortaya koydu?u gibi, ilahi ??retilerde ve felsefi bahislerde de bulundu. Kur"an"?n lafz?n? korumak için Arapça dilbilgisi kurallar?n? icat etti?i gibi Kur"an"?n bat?n?nda da konu?tu. Hitabet etmekte en becerikli, Araplar içinde (birinci b?lümde geçti) ?ecaatte dillere destan idi. Peygamberin zaman?nda ve ondan sonra yapt??? sava?larda hiçbir zaman pani?e kap?lmad?. Defalarca çe?itli olaylar ?rne?in Uhud, Huneyn, Hayber ve Hendek gibi sava?larda Peygamberin ashab? ve ordusu pani?e kap?l?p titrediler, baz?lar? da firar ettiler. Fakat Ali (a.s) bunlar?n hiç birinde dü?mana s?rt çevirmedi. Sava?ta ün kazanan yi?itlerle sava?t???nda hiçbiri kurtulamad?. Bu güce sahip oldu?u halde güçsüzlerle sava?mad?. Firar edeni takip etmedi, gece sald?r? yapmazd? ve suyu dü?mana kesmezdi.

Hayber sava??nda hücum edip kalenin kap?s?n? yerinden s?küp bir kenara atmas? tart???lmaz tarihi bir realitedir .[1]

Yine Mekke"nin fethinde Peygamber-i Ekrem (s.a.a) putlar?n k?r?lmas?na emir verdi?inde Ali (a.s), Peygamberin iste?iyle, o hazretin omuzlar?na ayaklar?n? koyarak Kabe"nin üzerine ç?k?p, oraya dikilen ta?tan yontulmu? koskocaman Hübel denilen putu y?kt?.[2]

Ali (a.s) takva ve abitlikte de tek idi. Onun sertli?inden ?ikayet edenlerin cevab?nda, Peygamber; "Onu k?namay?n. Cünkü o Allah"a a??kt?r." buyurdu.[3]

Sahabeden olan Ebu Derda, o hazretin kupkuru cesedini Medine hurmal?klar?n?n birinde g?rünce haber vermek için onun evine gelip Hz. Fat?ma"ya "Kocandan taraf ba??n sa? olsun" dedi. Peygamberimizin k?z? "Amcam o?lu ?lmemi?, ibadet ederken ilahi korkudan bay?lm??t?r. Onun bu hali çokça g?rülmektedir" buyurdu.

Ali"nin (a.s) fakirlere yard?m etmesi, emri alt?nda olanlara muhabbet etmesi, çaresizlerin imdad?na ko?mas?, c?mertli?i ve aff? hakk?nda bir çok k?ssalar vard?r. Eline geleni Allah yolunda fakir ve miskinlere verip kendisi çok zor ko?ullarda ya??yordu. Ciftçili?i, fidan dikmeyi, su kuyular? kazmay? ve bay?r yerleri ye?illendirmeyi severdi. Fakat bu yolda elde etti?i ?eyleri fakirlere vakfederdi. O Hazretin vak?flar? "Ali (a.s) sadakalar?" ad?nda me?hurdur. Hilafetin sonlar?nda bunlar?n epeyce (yirmi d?rt bin dinar) geliri vard?.[13]


[1] - Tezkiret-ul Havass, s.27.

[2] - Tezkiret-ul Havass, s.27. Menak?b-? Harezmi s.71

[3] - Menak?b-? Al-i Ebu Talib, c.3 s.221. Menak?b-? Harezmi, s.92.

Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s)-2

Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s)-1

?ehrullah

Kuran’daki Apaç?k ?mam Hz. Ali (as)’dir 1

Hz Ali’nin Tevazusu

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)