• Nombre de visites :
  • 1242
  • 8/6/2011
  • Date :

Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s)-1

hz. emir-ül müminin ali (a.s)

Kimlik bilgisi Ad? : AL?

Künyesi: Ebul Hasan ve Ebu Turab

Lakab?: Emir ul Muminin

Baba ad? : Ebu Talib

Anne ad?:Fat?ma Bint Esed

Do?um yeri:Mekke (Kabe)

Do?um tarihi: Amul filden 30 y?l sonra yani bisetten 10 y?l ?nce

Peygambere (saa) olan yak?nl???: Amcas?n?n o?lu, Damad?, Karde?i,Vasisi, Halifesi

?ehadet y?l? : Hicretin 40.y?l? Ramazan ay?n?n 19.günü

?ehadet yeri :Kufe (cami mihrab?nda)

?ehadet sebebi :?bn Mülcemin secde esnas?nda zehirli k?l?çla darbesi

Hz. Emir-ül Mü"minin Ali (a.s), Beni Ha?im kabilesinin büyü?ü, Peygamber"in amcas? Ebu Talib"in o?ludur. Ebu Talib, Peygamberi kendi evinde büyütüp himayesi alt?na ald?. Bi"setten sonra hayatta oldu?u sürece Peygamberi kafirlerin, ?zellikle Kurey?"in eziyetlerinden korudu.

Hz. Ali (me?hur rivayete g?re) bi"setten on y?l ?nce dünyaya geldi. Alt? y?l sonra Mekke ve y?resinde kurakl?k meydana geldi?i için Peygamber"in iste?i üzerine babas?ndan ayr?l?p, Peygamber"in evine gelerek onun e?itimi alt?na girdi.[1]

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) peygamberli?e seçilip, ilk defa Hira ma?aras?nda vahiy nazil olduktan sonra eve d?nüp olay? anlatt?. Ali (a.s) de ona iman getirdi.[2] Yine Peygamber tüm akrabalar?n? toplay?p, onlar? getirdi?i dine davet ederek ??yle buyurdu: "Davetimi ?nce kabul eden benim vasim, vezirim ve halifem olacakt?r." Bu arada aya?a kalk?p, iman getirmesini ibraz eden bir tek Ali (a.s) idi. Peygamber de onun iman etmesini kabul ederek verdi?i vadeyi onun hakk?nda geçerli bildi. B?ylece Ali (a.s) ilk Müslüman ve Allah"tan ba?kas?na tapmayan ilk ?ah?st?r. [3]

Ali (a.s), Peygamber hicret edene kadar devaml? onunla birlikteydi. Hicret gecesi, kafirler Peygamberin evini sar?p, onu katletmek istedikleri zaman Ali (a.s) Peygamber efendimizin yata??nda yatm?? ve Resul-i Ekrem bu sayede gizlice evden ayr?larak Medine"ye do?ru yola koyulmu?tu.[4] Peygamberden sonra O hazretin vasiyeti üzerine milletin emanetlerini sahiplerine iade ettikten sonra annesini, Peygamberin k?z?n? ba?ka iki kad?nla birlikte al?p Medine"ye do?ru hareket etti.[5]

Medine"de devaml? o hazretle birlikteydi. Peygamber hiçbir zaman gizlide ve aç?kta onu kendisinden ay?rmad?. Biricik sevgili k?z? Hz. Fat?ma"y? zevce olarak ona münasip g?rdü. Müslümanlar aras?nda karde?lik akdi okuttu?unda, Ali"yi (a.s) kendisine karde? seçti.[6]


[1] - Fusul-ul Mühimme, 2. b. s.14. Harezmi"nin Menak?b kitab?, s.17.

[2] - Zehair-ul Ukba, Kahire b. y?l 1356, s.58. Harezmi"nin Menak?b kitab?, Necef b. y?l. 1385 H. s.16-22. Yenabi-ul Mevedde, yedinci bask?, s.68-72.

[3] - ?r?ad-i ?eyh Müfid, Tahran bask?s?, 1377 y?l?, s.4, Yenabi-ul Mevedde, s.122.

[4] - Fusul-ul Mühimme, s.28-30. Tezkiret-ül Havass, Necef bask?s?, 1383 H. y?l?, s.34. Yenabi-ul Mevedde, s.105. Menak?b-? Harezmi, s.73-74.

[5] - Fusul-ul Mühimme, s.34.

[6] - Fusul-ul Mühimme, s.20. Tezkiret-ul Havass, s.20-24. Yenabi-ul Mevedde, s.63-65.

Ali (as) ?n ?mtiyaz?-1

Ali (as) ?n ?mtiyaz?-2

Hz. Ali (a.s) ?n Yakar???

?mam Ali’nin (a.s) ?lmi

?mam Ali (a.s)’?n Adaleti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)