• Nombre de visites :
  • 2432
  • 6/3/2010
  • Date :

Kuran’daki Apaçık İmam  Hz. Ali (as)’dir 1

hz.ali

 

 “Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn”

Meali:

“Biz her şeyi apaçık bir İmam'da saymışız.” (Yasin 12. Ayet)

  a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde iki kişi gelip Resulullah  (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa): Hayır, dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah (saa)’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: İşte, Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.  Mutlu o insan ki Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra sever, mutsuz o kişidir ki Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra ona kin duyar.

Kaynaklar:

  1.       es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran 1.bas.1415 c.5, s.7

  2.       Hüseyn bin Ahmed el-Hüseyni “Tefsir-i İsne Aşar” Tahran 1. bas.1363 c.11, s.62

  3.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.128-129

  4.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214

  5.       Hafız Recep el-Bersi “Meşariku Envâr’ül Yakîn Fi Esrâr Emirül Müminin” S.83 

  b) Ebu Cafer (as)’den, babası ve dedesinden(İmam Hüseyin) buyurdu ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde Ömer ve Ebu Bekir meclislerinden kalkıp Resulullah  (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa) : Hayır, dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah (saa)’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: İşte, Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.

Kaynaklar:

  1.       Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515

  2.       Süleyman el-Kunduzi el- Hanefi  “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, s.77

  3.       Muhammed bin Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekâik ve Bahr’ül Gerâib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.61-62

  4.       es-Seyyid Ali el-Hairi et-Tahrâni “Mukteniyat’üt Dürer ve Mültekikat es-Semer” Tahran- Dâr’ül Kütüb el-İslamiyyet bas. C.9, s.73 

hz.ali

  5.       es-Seyyid Muhammed el-Hüseyni el-Hemedani “Envâr-i Derhişan” Tahran- Mektebet-i Lutfi 1380 c.13, s.351 (farsça) 

  6.       eş-Şeyh Saduk “Meâni el-Ahbâr” S.95 / Emali S.95, 235

  7.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.127-128

  8.       es-Seyyid Sâdık eş-Şirazi “Aliyyün Fil-Kurân” c.2, s.88

  9.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.1, S.174 / C.5, S.213

  10.   el-Meclisi "Bihar'ül Envar" c.35, S.427-428

  11.   eş-Şeyh eş-Şerifi “Kelimât el-İmam el-Hüseyin” S.564 H.1416 3.Bas.

  12.   Muhammed Muhsin el-Fayd el-Kâşâni “Tefsir’üs Sâfi” C.4, S.247

  13.   Muhammed Muhsin el-Fayd el-Kâşâni “el-Asfâ fi Tefsir’ül Kurân” C.2, S.1032 H.1420 1.Baskı.

  14.   Şeyh el-Hüveyzi “Tefsir-i Nur es-Sekaleyn” C.4, S.379

  15.   es-Seyyid Haşim el-Behrani el-Hüseyni “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” C.4, S.6, Hadis No: 6

  16.   İbn-i Cebir “Nehc’ül İmân” S.153-154 H.1418 Kum Bas.

  17.   İbn-i Şehrâşub “Menâkıb Âl Ebi Tâlib” C.3, S.64-65 

  18.   Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.487-488  Hadis No: 3

  19.   En-Nebâti el-Âmili “es-Sırât’ul Müstakim” C.1, S.270

  20.   el-Hirr el-Âmili “Füsûl’ül Mühimme” S. 509-510 Müessesti Mearif İslami İmam Rida.

  21.   Hafız Recep el-Bersi “Meşariku Envâr’ül Yakîn Fi Esrâr Emirül Müminin” S.159

  22.   Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.228

  23.   Tâlib es-Senceri “Şemâilü Ali Fil-Kurân Ves-Sünne” s.45 Lübnan Bas.  

  24.   et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.14, S.472

  25.   Merkez el-Mustafa “Ali Aleyhisselam Fil-Kuran’il Kerim” S.86

  26.   Merkez el-Mustafa “Nusûs Uhrâ Alâ İmamet Emir’ül Müminin” S.406, 438

  27.   Merkez el-Mustafa “Edillet Uhrâ Alâ İmamet Emir’ül Müminin” C.5, S.143


Hz Ali’nin Tevazusu

Ali’nin (a.s) Elleri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)