• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 503 -  قطعنامه كنفرانس فاس
صفحه : 503
را با حوزه هاي علمي آشنا كنند، علماي آنجا هم كوشش كنند كه اهل علم آنجا وجوانهاي تحصيلكرده و محصل آنجا را با دانشگاه نزديك كنند، هماهنگ كنند، اگر اين دو قشر هماهنگ بشود و اگر صالح بشود اين دو قشر دانشمند، كشور ما هيچ نقصي ديگرنمي تواند پيدا بكند. همه مصيبتها براي اين است . يك فردي كه رفت در دانشگاه و به آن طور فساد بيرون آمد، كه امثال اشخاصي كه شما مي دانيد، البته يك كشور را به باد فناخواهد داد و اگر صالح باشد هم ، صلاح در يك كشوري ايجاد خواهد شد. "اذافسدالعالم فسد العالم "(3) عالم را عالم فساد مي كند، توده مردم فاسد نمي كند.
قطعنامه كنفرانس فاس
الان ما از دست علماي اين دو ابرقدرت داريم رنج مي كشيم . براي اينكه ، آنها علماي فاسد، علماي سوء هستند. اين رنجي كه ما داريم از اين كشورهاي اسلامي خودمان مي بريم ، شما مي دانيد كه در فاس (4) چه گذشت ؟ و بعد از او اسرائيل چه كرد؟ راجع به فاس خيلي حرف زده شده است . من آنها را ديگر تكرار نمي كنم . راجع به ، يك كلمه من صحبت مي كنم كه آيا اين بندي كه ، بند هفتم كه ادعا مي شود، بعضي از آنها ادعا مي كنندكه اسرائيل به رسميت شناخته نشده است ، آيا شناخته نشده است ؟ يا فقط شناخته شده است ، يا شناخته شده با يك امر زايد؟ وقتي كه كشورهاي اسلامي مي نشينند با هم و ازشوراي امنيت مي خواهند كه بيايد و امنيت را در همه كشورهاي منطقه ، امنيت را دراينجاها تامين بكند، اسرائيل از كشورهاي منطقه نيست ؟ هست ؟ اگر هست ، استثناء شد دراين كنفرانس فاس يا استثناء نشد؟ خوب استثناء كه نشده ، از كشورهاي منطقه هم هست .خوب ، وقتي شما همه گفتيد كه بايد اسرائيل همان طوري كه حجاز، همان طوري كه لبنان ، همان طوري كه جاهاي ديگر تامين بشود و امنيت باشد، به طوري كه اگر يكيشان بخواهند به ديگري تعدي بكنند، شوراي امنيت جلويشان را بگيرد، اين معنايش اين
3- "فساد يك دانشمند، جهاني را فاسد مي كند".
4- "فاس "، شهري در مراكش . در كنفرانس فاس با شركت روساي كشورهاي عربي و مسلمان ، موجوديت اسرائيل به طور ضمني پذيرفته شد و امنيت آن نيز تضمين گرديد.