• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 499 -  فرض تهذيب عالم بدون آموزش
صفحه : 499
تازه هم اتفاق افتاده ، امريكا هم همين ادعا را مي كند. چنانچه يكي از اينها بروند دركليساهاي خودشان ، همان آداب كليسا را بجا مي آورند و همان صحبتهاي كليسا رامي كنند، لكن وقتي كه در مقام عمل است ، چه مي كند؟ مي بينيد. براي اينكه ، نه آنهامسيحي هستند. و من تعجب مي كنم از اين كه مسيح با آن همه تهذيب نفس و با آن همه دعوت به معنويات ، چطور شده كه مريدهايش بدتر شدند از يهود هم . با اينكه از يهودنمي شود گفت كسي بدتر است . - يهود اسرائيل را مي گويم - چه جور شده است كه مريدهاي او، سران كشورهايي هستند كه تمام بشر را دارند به آتش مي كشند. اين ، براي اين است كه علم را اينها دارند، علم سياست دارند، علم صنايع دارند، همه چيز دارند، اماآني كه بايد داشته باشند ندارند. آني كه براي بشر مفيد است ندارند و آن ، تهذيب نفس ومعنويت . نه معنويت مسيح را آنها دارند و نه معنويت موسي كليم را آن دسته دارند و نه معنويت اسلام را اينهايي كه ادعاي اسلام مي كنند - بسياري شان - دارند. آن جنبه تعليماتي ، اگرچه بسيار اهميت دارد، لكن اگر پهلوي او پرورش روحي نباشد، مضر به حال بشر است . تمام اين خرابيهايي كه مي بينيد وارد مي شود بر همه كشورها، خرابيهايي است كه منشاش علما بودند. علماي دانشگاهها منشاء اين مسائل بودند. آنهايي كه موشكها مي سازند، آنهايي كه طياره ها مي سازند، آنهايي كه چه مي سازند، منشاء تمام اين خرابيها اينها هستند. و هر چه به سر بشر مي آيد از علم مي آيد؛ علم بدون تهذيب .
فرض تهذيب عالم بدون آموزش
اگر ما فرض مي كرديم كه بشر مهذب بود و عالم نبود، دنيا با آرامش ، با آرامش خاطرزندگي مي كرد. اگر ما فرض مي كرديم كه علم توي كار نبود، فقط تهذيب نفس بود، البته خيلي عقب بود بشر از اينكه علم ندارد، خيلي نقيصه بزرگ داشت ، لكن روي هم رفته اش براي بشر، صلاح اين است كه آموزش داشته باشد. اگر امر داير شد بين اين دو تا،صلاح بشر اين است كه علم تحصيل بكند، يا صلاح بشر اين است كه تربيت معنوي داشته باشد؟ ما شك نداريم در اينكه اگر امر بين اين دو تا باشد، داير بين اين دو تا، يعني