• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 483 -  خدا را حاضر ديدن در همه امور
صفحه : 483
نداريم . اينها بروند سراغ كارشان ، ما هم سراغ كارمان . و اما اگر عمل نكنند و هر روز براي ايران يك غائله درست كنند و هر روز ايران را بكوبند، خوب تكليف ما اين است كه جلوي اين را بگيريم . تكليف ما اين است كه تا هر جا كه جلوگيري از اين امر متوقف به اوست ، پيش برويم و كار خودمان را انجام بدهيم . اين يك امر عقلي است ؛ يك امرعقلايي است . آنها كه الان هم در خاك ما هستند، الان هم در بلنديهاي ايران هستند،الان هم دارند ظلم و تعدي به ايران مي كنند، ما دفاع نكنيم ؟! ما آنها را بگذاريم سر جاي خودشان هر غلطي مي خواهند بكنند؟! خوب ، ما [بايد] دفاع بكنيم ؛ همان طوري كه ازخرمشهر و جاهاي ديگر بيرونشان كردند، اينها را هم عقب خواهند نشاند تا اينكه آن كاري را كه ما مي خواهيم ، انجام بگيرد. اگر هم يك اشخاصي هستند، دولتهايي هستندكه مي خواهند اين كار را بدون اينكه قوه قهريه در كار باشد، انجام بدهند، ما هم حاضريم . ما هميشه صلح طلب هستيم ، لكن نه صلحي كه جاني را سر جنايت خودش باقي بگذاريم . همچو صلحي صلح نيست . ما صلحي مي كنيم كه با قدرت و قوت ، دفاع ازكشور خودمان ، دفاع از اسلام بكنيم .
و من ان شاءالله ، اميدوارم كه همه مسلمين بيدار بشوند و توجه بكنند به اينكه چنانچه جلوي امريكا و اين مهره هاي امريكا، كه براي خاطر امريكا و منافع او به اسلام صدمه وارد مي آورند مثل اسرائيل و مثل صدام - ان شاءالله ، مردم بيدار بشوند و بفهمند - اگر به اينها مهلت داده بشود، همه مسلمين به تباهي كشيده خواهند شد. و امريكا محدود نيست آمالش به يك كشور و دو كشور و اينها، هر جايي را مي خواهد او تحت سيطره او باشد. وامروز روزي است كه ما اعتقادمان اين است كه بايد مسلمين با هم متحد بشوند و تودهني بزنند به امريكا و بدانند كه مي توانند؛ توانايي اين امر را دارند، هم قدرت پرسنلي و افراددارند و هم ملت باهاشان موافق است ، اگر امري بكنند، كاري بكنند و هم امكانات زياددارند؛ شريان حيات امريكا و غرب بسته به نفت اين منطقه است .
خدا را حاضر ديدن در همه امور
و من اميدوارم كه همه ما خدمتگزار به اسلام و مسلمين باشيم و همه شما آقايان با