• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 466 -  بي سابقه بودن چنين حكومتي در طول تاري
صفحه : 466
امور مهم است ، لكن اگر ما يك وقت احتياج داشتيم به اينكه علما و افراد مستعد الان تحصيل علم را كنار بگذارند و بروند در جبهه ها و دلداري بدهند به اينها، هدايت كننداينها را يا بروند به شهرهاي دور افتاده و هدايت كنند آنها را، اين مستحب بسيار بزرگ رابايد كنار بگذارند، بروند آن كار را انجام بدهند؛ براي اينكه آن واجب است . انجام بدهند، بعد كه آرامش حاصل شد برگردند آقايان تحصيل بكنند چنانچه همه متصديان روحاني كه هستند، الان از باب اينكه مي بينند كه نمي تواند و نخواهد توانست كسان ديگراداره اين كشور را آن طوري كه اسلام مي خواهد اداره بكند و ما تجربه كرديم كه نشد،اين آقايان با اينكه شغلشان اين نيست و حالا من عرض مي كنم كه بناي روحانيون بر اين نيست كه حكومت را بگيرند. حكومت چيست ؟ اما بناي روحانيون بر اين نيست كه اسلام را حفظ كنند؟! ما گمان مي كرديم كه در بين روشنفكران ما - به اصطلاح - خوب ،اشخاصي پيدا مي شوند كه متعهدند و حفظ مي كنند اين را. اگر حالا هم پيدا شد يك همچو اشخاصي ، يك همچو جمعيتهايي ، آقايان پستهاي مهمتر دارند، مي روند سراغ كارشان ؛ آقاي هاشمي هم مي روند، آقاي خامنه اي هم مي روند و همه كساني كه متصدي هستند. اما، ما چه بكنيم ؟ امروز وضع ما، وضع ايران ، وضع گرفتاريهاي داخل وخارج به جوري است كه بدون اينها نمي شود اداره كرد اين مملكت را؛ يا مي كشانندش به طرف امريكا و يا كمونيسم ؛ يا مي كشانندش به طرف امريكا و سرمايه داري كنيم يامي كشانندش طرف كمونيسم و آن بساط، و ما لازم است برايمان حفظ كنيم .
بي سابقه بودن چنين حكومتي در طول تاريخ
خوب ، ما جواب خدا را چه بدهيم ؟ جواب اين شهدايي كه براي اسلام جنگ كرده اند، چه بدهيم ؟ و آن اشخاصي كه الان هم كارشكني مي كنند، واقعا چه جوابي فكركرده اند؟ آنهايي كه اعتقادي به اين مسائل ندارند، خوب راحتند؛ مي گويند كه چيزي ،خبري نيست ، "لا خبر جا ولا وحي نزل . "(3) آنها حالا راحت است وضعشان . آنهايي كه
3- "نه خبري آمد و نه وحي اي نازل شد". اشاره به شعري كه يزيد سروده است .