• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 432 -  امريكا در راس تمام جنايتكاران
صفحه : 432
اختيار دست اين دو نفر، اين چند نفر باشد! هر جا را اينها مي چاپند اگر چنانچه مثلاسازمان بين المللي كذا بخواهد جلويش را بگيرد، فورا "وتو" مي كنند، مي گويد نه . غلطمي كنيد اين حرف را مي زنيد! آن يكي مي ريزد افغانستان ، اگر يك وقت بگويند "چرا"،مي گويد غلط كردي . آن يكي مي ريزد به - مثلا - بيروت و امثال ذلك ، اگر چنانچه بخواهند در آنجا حرفي بزنند، مي گويند غلط كردي .
الان اسرائيل در مقابل همه كشورهاي اسلامي ايستاده ، مي گويد غلط نكنيد. اين تاسف ندارد؟ انسان نيستند اينهايي كه در راس امور هستند كه اسرائيل در مقابلشان ايستاده ، مي گويد فضولي موقوف ! آمد و بيروت را گرفت و آن همه جنايات وارد كرد وسازمان آزاديبخش را به هم زد اوضاعش را و همه را متفرق كرد، و بعد هم بدانيد كه شماهايي كه ساكت بوديد و در اين جنايات مقابله نكرديد، همين نشستيد و يك كلمه اي گفتيد، آن هم كلمه اي كه گاهي موافق با آنها بوده ، نوبت شما هم مي رسد. اسرائيل به خدمت شما هم مي آيد.
امريكا در راس تمام جنايتكاران
تاسف دارد كه اسلام آن وضع را دارد و كساني كه ادعاي اسلام را مي كنند اين وضع را دارند. اسلام نسبت به متخلفين ، نسبت به متجاوزين آن طور سختگيري مي كند واينهايي كه مي گويند ما تابع اسلام هستيم ، تشويق هم مي كنند . امريكا كه در راس تمام جنايتكارهاست و همين جنايت اين چند وقت بيروت با دست مخفي امريكا و ظاهر اين صهيونيست مجرم واقع شد، امريكا اساس كارش بود. خود آنها هم اقرار كردند به اين امركه قضيه ، قضيه طرح امريكايي است . اگر امريكا نبود، به اسرائيل مي گفت : غلط نكن ، بروكنار، مي رفت . اين امريكا، اين كتكي است كه مسلمانها از امريكا مي خورند، آن وقت آقايان ادعاي اسلام مي كنند، ادعاي طرفداري از مسلمين مي كنند، همه چيزشان راتقديم امريكا مي كنند، عذر هم از آنها مي خواهند. اين تاسف ندارد براي ملتها، براي اسلام ، براي همه ؟! اين ملتها توجه ندارند به اينكه اينها دارند چه مي كنند؟! آنها با بيروت