• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 430 -  لزوم وجود نظم در امور سياسي حج
صفحه : 430
از ساير جاهاست . خوب ، انسان زيارت مي رود، اگر زيارتش هم چيزي نشد، ديگراشكالي برايش پيدا نمي شود. اما اينجا اشكال پيدا مي شود، بعد محرم مي ماند، بعد بايددوباره حج برود. پس اين مسائل مشكل پيش مي آيد كه بايد براي خاطر خودتان هم [كه شده ، ] اين مسائل را تعقيب كنيد كه ياد بگيريد و در اشتباه و خطا نيفتيد كه بعدها اسباب زحمتتان بشود. اين هم يكي از مسائل است .
لزوم وجود نظم در امور سياسي حج
از مسائل ديگري كه باز آقايان روحانيون كه در كاروانها هستند به مردم بگويند،[اين ] كه بايد اين امر، اموري كه در آنجا واقع مي شود، امور سياسي كه در حج واقع مي شود، روي نظام باشد. اينكه هر كس خودش بخواهد يك كاري بكند، اين هرج ومرج هميشه غلط بوده . هر امري بايد يك نظمي داشته باشد. مي خواهند اجتماع كنندبراي فلان امر، خوب ، يك كسي كه متكفل امور حج است بايد برنامه بدهد، روي آن برنامه عمل بكنند. هر كسي بخواهد، در هر گروهي بخواهد خودش علي حده روي مذاق خودش - كه اختلاف هم خيلي هست بين مذاقها - بخواهد چي بشود، هم گرفتاري آنجاها پيدا مي شود و بدتر از آن ، اين است كه گاهي وقتها اسباب وهن مي شود براي جمهوري اسلامي . نبايد كاري بكنند كه براي جمهوري اسلامي يك بدنامي پيدا بشود.خوب ، مبلغيني كه الان در همه جاي دنيا تقريبا هستند، بر ضد ما همه تبليغات را، در ضدجمهوري اسلامي همه تبليغات را دارند مي كنند، ديگر ما خودمان يك كاري نكنيم كه يك مطلبي دست آنها بيفتد و هر چي مي خواهند به آن باد بكنند و هر چي مي خواهندزيادش بكنند. اين هم يكي از مسائل لازم است كه به هر كسي در كارواني كه هست ،بگويند كه روي ميزاني و روي برنامه بايد كارها انجام بگيرد، نه [اينكه ] هرج و مرج باشد؛ هر كه هر طوري دلش مي خواهد عمل بكند. اين هم يك مسئله اي است كه بايدآقايان به آن خيلي توجه بكنند و اشخاصي هم كه حج مي روند توجه بكنند كه - خداي نخواسته - حجشان مخلوط به معصيت ، يك وقتي نشود؛ همه اش اسلام باشد و همه اش