• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 392 -  ايران ، خطر براي امريكا، رحمت براي منطقه
صفحه : 392
شماها خيال مي كنيد كه آلمان ، انگلستان و در راس همه ، امريكا، صلاح شما رامي خواهد؟ شوروي صلاح شما را مي خواهد؟ آنها صلاح خودشان را مي خواهند. آنهاشماها را به بند مي كشند تا از شما استفاده كنند. آن روزي كه ببينند استفاده نمي تواندبكنند، شما را دور مي اندازند و همراهي با شما نمي كنند. شما بياييد امروز كه ملت ايران قيام كرده است و مي بينيد كه تا چه اندازه پيشرفت كرده است و همه قدرتها را اجازه نداده است كه دخالت بكنند در كشور خودش ، با اينها همقدم بشويد تا همه با هم - هر كس دركشور خودش مستقل ، لكن همه با هم - در مقابل قدرتهايي كه مي خواهند ما را از بين ببرند و ما را مستعمره خودشان - ولو مستعمره نو باشد - قرار بدهند، از چنگال آنها نجات پيدا كنيم . شماها تا كي مي خواهيد اسير امريكا باشيد و اسير مستشاران امريكا؟ شماديديد كه ملت ايران مستشاران امريكايي را به دور ريخت و خود الان همه چيز خود رادارد اداره مي كند و اگر مهلت به او داده بشود، آنچنان قدرتي خواهد پيدا كرد كه نتواندكسي دخالت در كشورش بكند و طمع طمعكاران و آدمخواران را از اين كشور تا آخرقطع كرده است و مي كند، ان شاءالله .
ايران ، خطر براي امريكا، رحمت براي منطقه
وارد شدن ما در عراق نه براي اين بوده است كه ما عراق را مي خواهيم تصاحب كنيم يا بصره را. ما وطنمان بصره و شام نيست ، ما وطنمان اسلام است . ما تابع احكام اسلام هستيم . اسلام به ما اجازه نمي دهد كه يك كشور مسلمي را ما تحت سلطه قرار بدهيم و مانخواهيم [خواست ] هيچ وقت ؛ توجه به اين نخواهيم پيدا كرد. شماها چه داعي داريد كه دائما دم از اين مي زنيد كه ايران خطر است براي ما؟ ايران خطر است براي امريكا، ايران خطر است براي شوروي ، نه براي شما. ايران رحمت است براي شما. شما بياييد و به ايران دست برادري بدهيد تا بفهميد لذت برادري را و بفهميد كه زندگي استقلالي در مقابل آن همه چيزهايي كه طمع داريد از خارجيها[يعني چه . ] زندگي استقلالي از همه آنها بهتراست . چرا شما با ايران مخالفت مي كنيد؟