• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 390 -  ورود در خاك عراق براي دفاع از شهرهاي مرزي
صفحه : 390
دارد جمهوري اسلامي كه آنها هم از اين خواب گران برخيزند.
ورود در خاك عراق براي دفاع از شهرهاي مرزي
شما ملاحظه كنيد يك جمهوري [اي ] كه براي تحقق اسلام و براي پياده كردن احكام اسلام تحقق پيدا كرد و يك ملتي كه سرتاسر او - الا بعض گروهكهاي كثيف - براي اسلام همه چيز خودشان را دارند فدا مي كنند، چطور مورد تهاجم بعض حكومتها واقع شدند؛مثل حكومت عراق ؛ يعني ، حكومت غاصب عراق ؛ يعني ، حكومت ظالم عراق ؛ يعني ،حكومتي كه ملت عراق از او متنفرند و با سرنيزه دارد مردم را به جاي خودشان مي نشاند.شما ببينيد كه اين حكومت فاسد به اسم اينكه شما ملت ايران مجوسي هستيد و فارس هستيد - و اين جرمي است كه شما فارس هستيد - و به اسم عربيت و سردار قادسيه بودن ،هجوم كردند به اين كشور.
ما و كشور ما هيچ وقت بنا نداشتيم و نداريم كه به يك كشوري هجوم كنيم ، لكن بعداز آن كه به ما هجوم كردند، دفاع يك امري است كه هم شرعا واجب است بر همه و هم عقلا. ما حال دفاعي داريم و امروز هم حال دفاعي داريم . بيست و چند ماه اين ارتش مزدور عراق در ايران بود و موارد حساس ايران را در دست داشت و آن همه جنايات كرد كه تاريخ اينها را بايد ثبت كند و از اين كشورهايي كه مي گويند ما طرفدار اسلام هستيم و جمعيتهاي حقوق بشر و سازمان كذا صحبتي نشد. گاهي اگر شد، ايران رامحكوم مي كردند. و امروز كه ما باز براي دفاع از كشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شديم در عراق ، براي اينكه نگذاريم هر روز آبادان و اهواز و اينجاهامورد حمله آنها واقع بشود و مورد توپهاي دوربرد آنها و موشكهاي آنها باشد ومي خواهيم اينها را به حدي برسانيم كه نتوانند اين كار را بكنند - اين يك دفاعي است كه ما مي كنيم - باز تمام مطبوعات و تمام راديوها يا محكوم مي كنند ما را و يا فرياد مي زنندكه براي منطقه خطر است ؛ تحريك مي كنند كشورهاي منطقه را.
و من و تمام اشخاصي كه مسئول هستند - البته من طلبه اي هستم و مسئول نيستم ، لكن