• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 35 -  فرياد يا للمسلمين
صفحه : 35
[مي باشد] كه از امور سياسي است و قرآن كريم طرح كرده است و مسلمين را به آن دعوت كرده است . ما الان مي بينيم كه در كشورهاي اسلامي ، سران كشورهاي اسلامي يابا هم در نزاع واقع شده اند و منازعات سياسي ، منازعات تبليغاتي مي كنند و يا با هم تفاهم و اتحاد ندارند. بين كشورهاي اسلامي اتحاد مي بينيم كه نيست ، تنازع هم هست ؛ گاهي تنازع مسلحانه و گاهي و بسياري از اوقات تنازع تبليغاتي و سياسي و در اثر اين تنازع هافشل شده اند.
فرياد يا للمسلمين
قرآن كريم اخطار كرده است به اينكه اگر تنازع كنيد فشل مي شويد. شما آثار فشل رادر مسلمين مشاهده مي كنيد، آثار فشل را در كشورهاي عربي مشاهده مي كنيد. فشل شدن از اين بدتر چه كه كشورهاي پهناور اسلامي با همه قدرتي كه از حيث سياسي ، ازحيث نظامي ، از حيث ذخاير دارند، در مقابل اسرائيل همه فشل هستند؟ شما فشل را چه مي دانيد؟ جز اين است كه نتواند يك دولتي يا يك ملتي كاري كه بايد انجام بدهد، كاري كه بايد براي حفظ نظام خودش انجام بدهد، نتواند انجام بدهد؟ دشمني كه حمله براسلام كرده است و حمله بر بلاد مسلمين كرده است و هر روز توسعه را زياد مي كند و قانع به يك كشور هم براي خودش نيست ، مسلمين در مقابل او فشل هستند. شما ملاحظه كنيد اين كودكهايي كه از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و اين كودكهايي كه وارث شهداي اسلام هستند، ما در مقابل اينها چه جواب داريم ؟ وجدان زنده انسان در مقابل اين كودكهايي كه با دلهاي كوچك خودشان اينجا آمده اند و از اسلام مي خواهند پشتيباني كنند و در محلهاي خودشان مورد ظلم و تعدي اسرائيل هستند، مسلمانها در مقابل اينهاچه جواب دارند؟ در حديث شريف رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - هست كه "اگرمسلمي فريادي بزند "يا للمسلمين " و اجابت نكنند از او، مسلم نيستند آنها"(3) و من ازاينجا فرياد مي كنم : يا للمسلمين ! اي مسلمانهاي جهان ! اي دولتهاي مدعي اسلام ! اي
3- اصول كافي ، ج 2، ص 164.