• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 348 -  مسئوليت خطير روحانيت در مقطع كنوني
صفحه : 348
داده بود و همه چيز ما را وابسته كرده بود، يكدفعه يك انفجاري حاصل شد كه اين انفجار در بركت همين مجالسي [بود] كه همه كشور را، همه مردم را دور هم جمع مي كردو همه به يك نقطه نظر مي كردند. اين مسئله را بايد آقايان خطبا و ائمه جماعت و ائمه جمعه درست بيشتر از آن قدري كه من مي دانم ، براي مردم تشريح كنند تا اينكه گمان نكند كه ما يك ملت گريه هستيم . ما يك ملتي هستيم كه با همين گريه ها، يك قدرت 2500 ساله را از بين برديم .
مسئوليت خطير روحانيت در مقطع كنوني
از باب اينكه تذكر به آقايان و مومنين نفع دارد دو سه تا جمله هم اينطوري عرض مي كنم و آن اينكه همه آقاياني كه در هر جاي از اين كشور هستند و صداي من رامي شنوند، چه از طبقه علما و ائمه جماعات و جمعه و چه از طبقه خطبا - كه آنها هم ازعلما هستند - و كساني كه در بلاد - از روحانيون - متصدي اين امور هستند، توجه به اين معنا داشته باشند كه امروز آبروي جمهوري اسلامي به دست شما بسته است . اگر - خداي نخواسته - يك دخالتهاي بيخود و بيجا، يك كارهايي كه از روحانيون صحيح نيست ،انجام بدهيد، اين جمهوري اسلامي لكه دار مي شود. دولت بايد به قدرت خودش باقي باشد. و امروز دولت ، دولت اسلامي است و بر همه ماها فريضه است كه از اين دولت اسلامي پشتيباني بكنيم . ماموريني كه از دولت مي آيند، در همه جا، مامورين دولت اسلامي هستند. اگر - خداي نخواسته - از يك مامور كه من حيث اينكه درست اطلاع برمسائل ندارد يا اشتباه مي كند، يك مطلبي كه بر خلاف ذائقه شماست يا بر خلاف مسائل اسلامي است ، از او صادر بشود، مقابله نكنيد، تضعيف نكنيد، او را نصيحت كنيد.چنانچه نصيحت را گوش نكرد، به مصادر امور مراجعه كنيد. ائمه جمعه بلاد نصب وعزل نكنند.
و كساني كه در بين ارتش يا ساير ارگانها، انجمنهاي اسلامي دارند، اينها دخالتهاي غير چيزهايي كه بر عهده آنها است نكنند. ارشاد بكنند دولت را، ارشاد بكنند مامورين