• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 313 -  تحول الهي ملت ايران
صفحه : 313
و در زمان محمدرضا از همه وقت بيشتر شدت داشت .
و شما از جهت اخلاقي و فرهنگي ايران بايد اين معنا را اعتقاد [پيدا] كنيد كه اگر، اين انقلاب به داد ايران نرسيده بود، ايران در سراشيبي محو و فنا واقع شده بود كه اصلااسمش از تاريخ بايد محو بشود. به طوري تبليغات شده بود كه همه چيز ما را مي خواستندوابسته كنند به غير، و به ما حالي كنند كه شما هيچ كاري ازتان نمي آيد، اصلا جنگ معناهيچ ندارد، شما نمي توانيد اصلا جنگ بكنيد با هيچ جا اصلا. ما در اين سه سال ، نزديك به چهار سال - يعني ، وارد در چهار سال كه شديم - اين عمق پيشرفت ظاهري را به دنياحالي كرديم به حكومتهاي بزرگ دنيا، به قدرتهاي بزرگ دنيا. اين كاري كه شما برادرهاو دوستان شما و همقطارهاي شما انجام دادند، حالي كردند به آنها كه ما در عين حالي كه يك جمعيت كمي هستيم ، لكن توانايي اين را داريم كه با هر قدرتي مقابله كنيم .
تحول الهي ملت ايران
لكن آن عمق دومي كه اساس مطلب است كه عمق معنوي اين قضيه [بايد] باشد. آقا،يك كشوري كه سالهاي طولاني زحمت كشيده اند، يك قشر از روشنفكر با قلم ، با تبليغ ،با تعليم ، زحمت كشيده اند، يك قشر مطبوعاتي و رسانه هاي گروهي با همه قدرت زحمت كشيده اند كه اين كشور را از خودش تهي كنند؛ يعني ، اعتقادش را اينطور كنند،مغزشان را شستشو كنند و اينها را معتقد كنند به اينكه شما هيچ نيستيد، بايد تحت لواي ياشرق يا غرب [زندگي كنيد] غرب مي گفت تحت لواي غرب ، شرق مي گفت تحت لواي شرق بايد زندگي كنيد، و الا هيچ كاري از شماها ساخته نيست - و وارد شد اين انقلاب بريك همچو جمعيتي كه لااقل ، در اين پنجاه سال ، بيشتر از هميشه تحت اينطور تربيتهابودند؛ دانشگاهش اينطور تربيت مي كرد و ارتشش را اينطور تربيت مي كردند، و همين طور همه چيزش را، عمق معنوي اين ، اين است كه در مدت كمتر از يك سال - بايدبگوييم - آنچنان تحول در اين جمعيت حاصل شد و آنچنان منقلب شد اين جمعيت به يك موجود ديگر؛ آن جمعيت رفاه طلب به يك جمعيت سلحشور و جنگجو، آن