• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 282 -  اعلام خطر پيرامون جنايات صدام
صفحه : 282
سر اين بي حيثيت به باد ندهيد.
اعلام خطر پيرامون جنايات صدام
ما نصيحتهاي خودمان را، ايران نصيحتهاي خودش را به شماها مي كند كه شماها يك قدري در خلوت بنشينيد و امريكا و شوروي و ديگر قدرتمندان را از مغزتان شستشو كنيدو فكر كنيد كه ما اگر برويم به بغداد، چه جور مي توانيم بكنيم . و من اعلام يك خطري هم براي شما مي كنم كه از صدام بعيد نمي دانم ، و آن اينكه صدامي كه در حال مردن است يك وقت عده اي از شما را بكشد و گردن ايران بگذارد، براي اينكه شما را واداركند كه مخالفت كنيد، خوف اين مطلب زياد است . شما از اين جاني خيال نكنيد كه هيچ كاري برنمي آيد؛ اين جاني ، جنايت زياد از او مي آيد و اين جنايت به نظر انسان نزديك است ؛ همان طوري كه يك جاهايي را مي زند و مي گويد ايران زده است ، و خودش بااسرائيل رفيق و دوست و برادر است و مي گويد كه اسلحه از اسرائيل مي آيد و حالا هم ابرقدرتها و گويندگان آنها با اين مانورهاي مضحك يكي از اين ور مي گيرد، يكي ازآن ور. يكي مي گويد كه من به اطلاع امريكا بودم ، امريكا مي گويد كه من گفتم آن قدركار نكن و مجلسشان مي گويد كه چرا اين كار را كردي . مطلب را مسلم همه شان مي گيرندكه اي مردم بدانيد كه اين اسرائيل به ايران اسلحه فرستاده و همه اينها و خود اسرائيل هم اين مطلب را احراز كرده است كه اگر اسرائيل انگشتش را به بحر محيط بزند، نجس مي شود، چون اين را احساس كرده است . مي خواهد با اينكه "من كمك كرده ام " ايران رابدنام بكند، از باب اينكه مي داند كه موافقت او با ايران ، بدنام كردن ايران است ، خودش هم اين را احساس كرده است .
در هر صورت اين مسائل كه الان مي گذرد، اينها همه هست و من خوف اين را دارم كه اگر اينها مجتمع بشوند، در بغداد يا در بين راه ، چند نفر از اينها را بزنند و بكشند وگردن ايرانيها بگذارند و يا در مجلس كه مجتمع مي شوند، يك وقت خود صدام براي اينكه برود دستش را بشويد، بيرون برود و مجلس را منهدم كنند. درست توجه كنيد كه