• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 273 -  نفت ، شريان حيات قدرتها در منطقه
صفحه : 273
كه شما همان طور كه تا كنون در كنار هم ايستاده ايد و كارمندان و كارفرمايان و تمام اشخاصي كه در اين محلي كه شريان حيات يك ملت است به كار ادامه مي دهيد، ازحيله هاي اينها غافل نباشيد. بدانيد كه هر روزي كه در بين شما، حيله گران و افسونسازان وساحران آمدند و خواستند يك مطلبي ايجاد كنند، يك خلافي ايجاد كنند، بدانيد آن روز است كه مي خواهند شما را تحت سيطره دشمنان اسلام قرار بدهند و اسير آنها بكنند.
نفت ، شريان حيات قدرتها در منطقه
اينكه دولت امريكا در اين وقت از زمان مي گويد كه ما دوستاني داريم در منطقه ومنافعي داريم ، بايد ديد كه او چي مي گويد، دوستان آنها كي هستند و كي بودند و منافع آنها در اين منطقه چي هست و چي بود و چي خواهد بود. آنها دوستاني دارند و دوستان ،آنقدر دوستي دارند كه علاوه بر اينكه مزدور بيمزد هستند، مزدور مزدبده هستند.آنهايي كه منافع كشور خودشان را، سرمايه هاي انسانهاي مظلوم را به پاي قدرتمندان مي ريزند و منافع آنها را تامين مي كنند، مراد از منافع اينطور منافع است ، منافعي كه شريان حيات آنها را در صورتي كه قطع بشود، قطع مي كند. و دوستان آنها دوستاني هستند كه اگر آنها كنار بروند، حيات آنها را هم سلب مي كند.
و ما به همه كشورهايي كه همسايه ما هستند، اسلامي هستند، به دولتمردان آنها كه به خيال خودشان اسلامي هستند، تذكر مي دهيم كه مقصود امريكا از اينكه ما دوستاني داريم و منافعي داريم و دنبال او دوستان و منافع خودشان را به واسطه اسلام و ايران اسلامي در خطر مي بينند، آن منافع ، همان منابع سرشار كشورهاي اسلامي است و همان منابع زيرزميني در كشورهاي اسلامي و مناطق مهم براي آنها هست و آن دوستان شماهاهستيد، كه بعض شما هست كه براي آنها خدمت مي كنيد و در ازاي اين خدمت ، ذخايرخودتان را هم تقديم مي كنيد.
ملت ايران ، دولت ايران و همه ارگانهاي ايران مي خواهند شما را از اين بار ذلت كه براي شما پيش آورده اند كه منافع شما و چيزهايي كه بايد براي ملتهاي شما و براي تعمير