• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 168 -  تعيين متجاوز، خواسته منطقي ايران
صفحه : 168
مسلمان هم بيدار بشوند، پس حالا يك خطري است براي امريكا، ديگر به نفع امريكانيست . حالا تقاضا كرده است از همه اشخاصي كه دست اندر كارند كه بيايند و اين جنگ را به يك طوري به صلح برگردانند. و ما كه از اول مي گفتيم كه ما جنگ با كسي نداريم ، مابا همه عالم مي خواهيم صلح داشته باشيم ، ما اختلافي با كسي نداريم ، ما نمي خواهيم برويم كشورگيري كنيم ، ما دفاع مي كنيم ؛ دفاعي كه اسلام به ما دستور داده ، ما تابع اسلام هستيم ؛ هر چه فرموده است عمل مي كنيم . اگر فرموده بود كه دفاع هم نكنيد، مامي نشستيم سر جايمان . فرموده دفاع كنيد، بايد بكنيد. آنها هجوم كردند و ما دفاع . به جاي اينكه اينهايي كه مي گويند ما مسلمان هستيم ، اين كشورهايي كه مي گويند ما اساس كارمان بر اسلام است ، اينها [بايد] به يك آيه اي از قرآن عمل مي كردند. ما همه قبول داشتيم كه اگر يك طايفه اي بغي كردند و طغيان كردند و به طايفه اي ديگر از مسلمين چه [ظلم ] كردند، همه بايد با او جنگ كنند تا او برگردد به حكم خدا. وقتي برگشت آن وقت بنشينند اصلاح كنند. (3)
تعيين متجاوز، خواسته منطقي ايران
ما همان حرف اول كه گفتيم ، همان حرف اول را همه زديم . در مجلس صحبت شده همان بوده ، رئيس جمهور صحبت كردند همان بوده ، نخست وزير صحبت كردند همان بود. رئيس مجلس صحبت كردند همان بود. حرف ما يك حرف منطقي صحيح انساني است . يك كسي كه تجاوز كرده به ما و اين همه خسارات به ما وارد كرده است و در كشورما هست الان هم ، خوب ، حرف صحيح ما اين است كه خوب ، از كشور ما برو. متعدي آن است كه توي كشور ديگري است . و شما اگر چنانچه از اين جوامع بين المللي كه مامي شناسيمشان - يعني تا حدودي - بخواهيد دعوت كنيد كه بنشينيد و ببينيد متجاوز كي است ، مطمئن باشيد كه اگر از يك كشورهاي صالح - اگر باشند - نخوانيد اشخاص را براي رسيدگي ، آنها قبلا شما را محكوم كرده اند! قبلا آنها ما را متجاوز شايد محسوب كرده
3- اشاره است به آيه 9، سوره حجرات .