• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 122 -  گماردن افراد شناخته شده در مسئوليتهاي حساس
صفحه : 122
پيش آمد، اين آقاياني كه مي آمدند اينجا راجع به اين صحبتها مي شد، اين مطلب را به همه شان تذكر مي دادم كه بايد اينطور باشد.
گماردن افراد شناخته شده در مسئوليتهاي حساس
ما الان مبتلا هستيم به گروههايي كه آنها قبل از ما مشغول بودند به اين امور. قبل ازاينكه ما وارد در اين امور بشويم ، آنها قبل از اين مشغول بودند و نقشه داشتند و ما مبتلاهستيم به آنها. الان بعضي از اين احزابي كه در ايران هستند، بعضي از اين گروههايي كه در ايران هستند، اينها قبل از ما خودشان نقشه ها داشتند و كارها داشتند. حالا ما مي فهميم كه اين حزب و اين دسته منافقين چه سابقه ها خودشان داشتند و چه كارها مي خواستندانجام بدهند، در حبس چه كارها مي خواستند انجام بدهند و قبل از آن چه كارها و بعد ازآن چه كارها و الان هم دست بردار نيستند اينها، ولو نمي توانند يك كاري بكنند، لكن كافي است كه يكي دو نفرشان خودشان را وارد بكنند، يك وقت ببينيد كه يك انحرافي حاصل شد و از اينها انحراف حاصل شده است . و لهذا، افرادي كه در موارد حساس اينجا خصوصا واقع مي شوند افرادي باشند كه سوابقشان معلوم باشد اينها چكاره بودنددر آن وقت ، چه كرده اند اينها، خانواده اينها چه خانواده اي هست ، چكاره بودند در آن وقت ، كارهايي كه در سابق كرده اند روي چه زمينه ها بوده است . اگر بخواهيد شما واقعا،يك دستگاهي باشد كه اين دستگاه در خدمت خود كشورتان باشد و بخواهد نجات بدهد اين كشور را از آن گرفتاريهايي كه در طول تاريخ و خصوصا، در اين پنجاه سال اخير ما داشتيم و شما داشتيد. بخواهيد نجات بدهيد اين ملت را، بايد طوري بكنيد كه افرادي كه آنجاهايي كه حساس است ، بسيار زياد بايد مطالعه كنيد رويش و در ساير جاهاهم همين طور. علي اي حال ، يك توجه خاصي در اينجا لازم است كه بايد بشود و افرادكارشناسي لازم داريد كه همه چيزها را، پيچ و مهره هاي همه امور را بتوانند يك عده كارشناس كه درست مطالعه كنند و بفهمند، هم در فيلمها و هم در گفتارها و هم درمصاحبه ها، همه اينها بايد اينطور باشد تا اينكه ان شاءالله ، موفق بشويد و مطمئن باشيد كه