• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 119 -  لزوم كنترل برنامه ها توسط افراد آگاه
صفحه : 119
بار مسئوليت به دوشتان هست و هم ارزش خدمت . ارزش خدمت هست كه اگر شما درخدمت اين ملت باشيد و در خدمت اسلام باشيد، مي توانيد يك نقشي داشته باشيد كه آن مسائلي كه در طول زمانهاي طولاني ، در زمان آمدن اين دو دستگاه در ايران و معوج كردن اذهان همه افرادي كه در اين نظر داشتند و حالا هم دارند، شما مي خواهيد كه آنهارا متحول كنيد به يك معناي ديگري ، اين مسئله زحمت دارد.
لزوم كنترل برنامه ها توسط افراد آگاه
يك وقت مي بينيد كه در اين دستگاه يك كلمه گفته مي شود، يك جمله گفته مي شودو يك بازار به هم مي خورد. اينهايي كه مي گويم ، شكايت شده كه يك آدم غير مسئول مي آيد كه يك جمله مي گويد و اين جمله تكان دهنده است نسبت به بازرگانها، نسبت به جاهاي ديگر. نبايد اين دستگاه به طور هرج و مرج اداره بشود. اين دستگاه در زير نظرهر سه قوه است از باب اينكه اهميت داشته . دستگاهي كه تمام قوايي كه در ايران هست در او نظر دارند و در او نماينده دارند، اين دستگاه نبايد اينطور باشد كه هر كس هر چه دلش مي خواهد در آنجا بگويد، افراد غير مسئول يك وقت واقع بشوند آنجا مصاحبه بكنند، در مصاحباتشان يك وقت مسائل اعوجاجي باشد. يك جمله ممكن است كه شمارا به وضعي مبتلا كند كه نتوانيد يك سال جبرانش كنيد. اين بايد يك طوري منظم باشد،تحت نظر اشخاصي كه آشنايي دارند به مسائل سياسي ، آشنايي دارند به مسائل اجتماعي ، آشنايي دارند به وضع خود كشور، بايد در تحت نظر خود آنها پخش بشود.اگر بنا باشد هر كه هر چه دلش مي خواهد بيايد توي راديو، توي تلويزيون بگويد، اين هم پخش بشود در همه جا، يك وقت مردم گوش كنند و ببينند دولت مي خواهد چه بكند،در صورتي كه آنطور نيست . دولتي كه مي خواهد خدمت بكند به اين مردم ، مي خواهدهمه چيز را به وضع خودش حفظ كند، اين را يك وقت مي بينيد كه يك نفر آدم مي آيد،حالا يا آن آدم ، آدم فاسدي است و خودش را جا زده است ، كه اين خيلي احتمال است ويا آدم بي اطلاع ، نمي داند چيست حساب ، سياست سرش نمي شود، از اجتماع اطلاع