• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 106 -  حكم قرآن در مورد متجاوز
صفحه : 106
و هر كس شهيدي دارد براي خانمان خودش يك افتخاري مي داند و هست ، چطورامكان دارد كه چند تا دزد سر گردنه و چند تا اشخاصي كه هيچ از قرآن و اسلام اطلاع ندارند و هيچ ايمان ندارند، بيايند و يك شهر مومن را بخواهند به هم بزنند؟ اين معناواضح شد كه مسئله آنطور نيست كه اينها فكر كردند. صدام يا آنهايي كه صدام را واداركرده بودند به اينكه به ايران حمله كند، نشناخته بودند ايران را، نشناخته بودند قدرت اسلام را، نشناخته بودند قدرت ايمان را و حمله كردند و به اين دام افتادند و حالا دارنددست و پا مي زنند كه از اين دام بيرون بروند و نمي توانند بيرون بروند.
حكم قرآن در مورد متجاوز
تبليغات زيادي كه شما مي دانيد در همه بوقهاي تبليغاتي هست ، اخيرا ديگر به اينجارسيده اند كه از اين راه تبليغ كنند كه صدام صلح طلب است و ايران قبول نمي كند. ايران كه مي گويد ما از آن راهي كه داريم عقب مي نشينيم ، ببينيد چه راهي را او مي گويد، ايران چه مي گويد. در عين حالي كه مي دانند باز هم نخست وزير ما، رئيس جمهور ما، رئيس مجلس ما، وزير خارجه ما، همه اينها تكرار مي كنند كه بيايند اشخاص ببينند كه ما چه مي گوييم ، آيا ما صلح طلب نيستيم ؟ صدام صلح طلب است ؟! اگر يك دزدي آمد درخانه يك انساني و اثاث او را يك مقداري غارت كرد و خانه او را گرفت و به آتش زدبعض اثاث او را، بعد بگويد كه مردم بياييد ما را صلح بدهيد. صلح بدهند كه توي دزديك قدري از خانه را داشته باشي و صاحبخانه هم يك قدري ؟ توي دزد اين ضررهايي كه زدي ، ناديده بگيرند؟ توي دزد اين شرارتهايي را كه كردي ، ناديده بگيرند؟ اگرناديده نگيرند، صلح طلب نيستند؟ اگر صلح به اين معنا مي گويند كه ما كشوري كه به آن حمله شده است ، تجاوز شده است ، دزدها آمده اند و مقداري از منزل ما را، مقداري ازخانه هاي ما را غارت كردند، آتش زدند، خراب كردند و جوانهاي ما را كشته اند، حالامي گويند ما سر جاي خودمان هستيم ، بياييد اي دنيا ببينيد كه ما صلح طلبيم ، بياييد صلح بكنيم . خوب ، ما هستيم در اينجا، اينجايي كه با تجاوز آمديم و گرفتيم ، اينجا هستيم ،