• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیستم - صفحه 280 -  هدف اصلي ، ادا تكليف نه كسب قدرت
صفحه : 280
اين ملت سرفراز باشد و نمايندگان اينها كه خلاصه ملت و عصاره ملت اند، سرفراز باشندو قويدل مشغول خدمت باشند.
هدف اصلي ، ادا تكليف نه كسب قدرت
اين هياهوها كه در عالم هست ، اينها هميشه بوده است و هميشه هم خواهد بود، لكن آن كه باقي است خداست و اعتماد به خدا، شما اين اعتماد را حفظ كنيد و مشكلات را باتدبيرهايي كه داريد حل كنيد. و اميدوارم كه خداوند همه را تاييد كند، وقتي براي خداباشد تاييد مي كند. وقتي كار براي خدا باشد، ما چه پيروز بشويم چه نشويم ، كارمان براي خداست ، ما تكليف ادا كرديم . ما مي خواهيم تكليفمان ادا بشود، دنبال اين نيستيم كه يك منصبي به دست بياوريم ، شماها نيستيد. و ما مي دانيم كه از عهده شكر خدانمي توانيم به در بياييم . من خودم را عرض مي كنم ؛ من شهادت مي دهم كه خودم تاكنون دو ركعت نماز براي خدا نخوانده ام ، هرچه بوده براي نفس بوده . دليلش هم اين است كه چنانچه جنت و ناري نباشد، آيا ما باز همان طور مشغول مي شويم به دعا يا خير؟ دعاي ماآني كه هست براي اين است كه خداي تبارك و تعالي به ما عنايت كند و به ما روزي كندبهشت را و محترز كند از جهنم . آني كه غايت آمال ماست همين است و الا براي خدا آن وقت معلوم مي شود كه اگر كليد بهشت و جهنم را به شما بدهند و بگويند كه شما مختاريدو هيچ كس از شما به جهنم نمي رود، هيچ كس از شما هم از بهشت محروم نيست ، آن وقت آيا ما باز قيام مي كرديم به دفع شهوات ؟ قيام مي كرديم به خواندن نماز؟ اينها پيش خود ماست . من خودم مي دانم كه نيست اين جور؛ نيستم اين طور. اميدوارم كه خداوندبه شما توفيق بدهد. اتكال به خدايتان زياد بشود و هر چي داريد از خداست و از خدابخواهيد و من دعاگوي شما هستم . در مواقعي كه وقت دعاست به شما دعا مي كنم واميدوارم خداوند مستجاب كند.
والسلام عليكم و رحمه الله