• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • سر را قمه مي شکند تاوانش را کاشي مي دهد!
     • قمه: آهني کوتاهتر از شمشير و داراي دو لبه تيز
     • سر زلف تو نباشد سر زلف دگري!
     • سرزنش بجا بهتر از تعريف بي جا است.
     • سرش از خودش نيست.
     • سرش به تنش زيادي مي کند!
     • سرش به کلاهش مي ارزد!
     • سرش بوي قرمه سبزي مي دهد!
     • سرش توي حساب است!
     • سرش توي لاک خودش است!
     • سرش جنگ است اما دلش تنگ است!