• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • سر قبري گريه کن که داخلش مرده باشد.
     • سر کچل را سنگي و ديوانه را دنگي!
     • سر کچل و عرقچين!
     • سرکه ي مفت، از عسل شيرين تر است!
     • سرکه ي نقد به از حلواي نسيه است!
     • سَر که نه در راه عـزيزان بود بار گرانيست کشيدن بدوش! (سعدي)
     • سر گاو توي خمره گير کرده!
     • سر گنجشکي خورده است!
     • سرم را مي شکند نخودچي جيبم مي کند!
     • سرم را سرسري متراش اي استاد سلماني که ما هم در ديار خود سري داريم و ساماني