• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • سُرنا را از سر گشادش مي زنند!
     • سرنا: سازي است بادي که از چوبي مخصوص ساخته شود، اين ساز در غالب نقاط ايران موجود است و آن را همراه دهل مي نوازند و بطور کلي اندازه آن از نيم متر تجاوز نمي نمايد.
     • سُرناچي کم بود يک غوغو هم به آن اضافه شد!
     • غوغو: فاخته، کوکو
     • سري را که درد نمي کنه دستمال نمي بندن!
     • سري که عشق ندارد کدوي بي بار است لبي که خنده ندارد شکاف ديوار است
     • سزاي گرانفروش نخريدن است!
     • سعي هر کس به قدر همت اوست.
     • سفره بي نان، جُل است - کوزه بي آب گِل است!
     • جُل: روانداز، روکش
     • سفره ي نيفتاده (نينداخته) بوي مشک مي دهد!
     • سفره ي نينداخته يک عيب دارد! سفره ي انداخته هزار عيب!
     • سقش سياه است!
     • سق: کام، سقف دهان
      سق سياه داشتن: کنايه از کسي است که اگر نفريني در باره ديگري کند همان شود.