• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • سودا، به رضا - خويشي، به خوشي.
     • سودا چنان خوشست که يک جا کند کسي «دنيا و آخرت به نگاهي فروختيم...» (قصاب کاشاني)
     • سودا: داد وستد ، معامله
     • سوداگر پنير، از شيشه مي خورد!
     • سوداگر: تاجر، معامله گر
     • سوداي نقد بوي مشک مي دهد!
     • سودا: معامله، داد و ستد
     • سود و زيان، خواهر و برادرند.
     • سوزن، همه را مي پوشاند اما خودش لخت است!
     • سوسکه از ديوار بالا مي رفت، مادرش مي گفت: قربون دست و پاي بلورينت!
     • سهره (سيره) رنگ کرده را جاي بلبل مي فروشد!
     • سهره: پرنده اي از گروه سبکبالان از دسته ي مخروطي نوکان و از خانواده ي گنجشکان که شبيه بلبل، بسيار خوش آواز است و پرهايش زرد آميخته به سبز و داراي منقار کوتاه و پاهايي کوتاه و ضعيف است.
     • سيب، خيلي دور از درختش نمي افتد.