• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
عتو
2 دفعه
عتو
1 دفعه
عتو
1 دفعه
عتد
2 دفعه
عتو
2 دفعه
عثر
1 دفعه
عجب
1 دفعه
2 دفعه
عجب
4 دفعه
عجب
1 دفعه
عجب
2 دفعه
عجل
1 دفعه
عجل
1 دفعه
عجل
1 دفعه
عجل
1 دفعه
عجل
1 دفعه
عجل
1 دفعه
عجز
2 دفعه
عجز
2 دفعه
عجل
1 دفعه
عجب
2 دفعه
عدو
1 دفعه
عدو
1 دفعه
عود
1 دفعه
عدد
3 دفعه
عدد
2 دفعه
عدد
3 دفعه
عدد
1 دفعه
عدد
1 دفعه
عدد
2 دفعه
عدد
1 دفعه
عدد
1 دفعه
عدد
1 دفعه
عدس
1 دفعه
عدل
2 دفعه
عدل
4 دفعه
عدل
1 دفعه
عدل
1 دفعه
عدن
11 دفعه
عود
3 دفعه
وعد
1 دفعه
عدو
2 دفعه
عدو
2 دفعه
عدو
1 دفعه
عدو
21 دفعه
عدو
2 دفعه
عدو
1 دفعه
عدو
10 دفعه
عدو
3 دفعه
عدو
1 دفعه
عدو
2 دفعه
عدو
1 دفعه
عدو
1 دفعه
عذب
80 دفعه
عذب
14 دفعه
عذب
37 دفعه
عذب
9 دفعه
عذب
14 دفعه
عذب
39 دفعه
عذب
2 دفعه
عذب
1 دفعه
عذب
1 دفعه
عذب
1 دفعه
عذب
1 دفعه
عذب
9 دفعه
عذب
2 دفعه
عوذ
2 دفعه
عذب
1 دفعه
عذب
1 دفعه
عذر
2 دفعه
عرب
1 دفعه
عرب
2 دفعه
عرب
1 دفعه
عرب
8 دفعه
عرض
1 دفعه
عرف
1 دفعه
عرش
1 دفعه
عرش
1 دفعه
عرش
1 دفعه
عرش
1 دفعه
عرش
1 دفعه
عرض
1 دفعه
عرض
4 دفعه
عرض
1 دفعه
عرض
1 دفعه
عرض
1 دفعه
عرض
1 دفعه
عرض
2 دفعه
عرض
2 دفعه
عرض
1 دفعه
عرض
1 دفعه
عرف
1 دفعه
عرف
1 دفعه
عرف
2 دفعه
عرش
3 دفعه
عرض
1 دفعه
عزز
1 دفعه
عزز
1 دفعه
عزر
1 دفعه