• Nombre de visites :
  • 955
  • 15/12/2011
  • Date :

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(6)

imam hüseyin (a.s)-in kerbela macerasina yeniden bakalim

Küfe Ehlinin Mektupları

Muaviye'nin helak olduğu haberi Küfe ehline ulaştığında, Irak halkı Yezid'in aleyhine kıyam ettiler ve kendi kendilerine şöyle dediler: "Hüseyin (a.s) ve Abdullah b. Zübeyir ona biat etmekten kaçınıp Mekke'ye gittiler."

Muhammed b. Bişr Hemdanî  şöyle diyor:

Biz Süleyman b. Surad el-Huzaî'nin evinde toplanmıştık. Süleyman bize şöyle konuştu: "Hüseyin (a.s) Ümeyyeoğulla- rı'na biat etmekten kaçındı ve Mekke'ye doğru hareket etti. Sizler de onun ve babasının Şiîlerisiniz. Eğer kendinizi onun yardımcıları ve düşmanlarına karşı savaşan kimseler olarak biliyorsanız, ona mektup yazın. (Onu himaye ettiğinizi ve onun yanında savaşacağınızı ilan edin.) Yok, eğer korkuyorsanız, gevşeklik ve tembelliğinizi ortaya koyun ve onu canı hakkında aldatmayın (onu öldürtmeyin.) "

Orada bulunanlar şöyle dediler: "Hayır, biz onun düşmanlarıyla savaşırız ve canımızı onun yolunda veririz." Süleyman da dedi ki: "Öyleyse mektup yazın."  Sonra İmam'a (a.s) şöyle bir mektup yazdılar:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman b. Surad, Museyyib b. Necbe,  Rufaa b.

Şeddad,  Habip b. Müzahir ve Kûfe'nin mümin ve Müs¬lüman olan Şiîlerinden Hüseyin b. Ali'ye (a.s). Allah'ın selâmı üzerine olsun. Kendisinden başka ilâh olmayan Allah'a hamdımızı sana sunuyoruz. Hamd, senin inatçı ve zorba düşmanının belini kıran Allah'a mahsustur. O düşman ki, sürekli bu ümmete kötülük etti, onları aldattı, ganimetlerini gasp etti, istemedikleri hâlde onların yöneticiliğini yaptı, ardından onların seçilmiş insanlarını öldürdü, kötülerini ise sağ bıraktı, Allah'ın malını

azgınların ve zenginlerin elinde dolaştırıp durdu. Ona lânet olsun, Semud kavmine lânet olduğu gibi.

Bizim imam ve önderimiz yok. Bizim yanımıza gel. Şayet Allah bizleri senin elinle hak üzere bir araya getirir. Numan b. Beşir hükümet konağından bizlere hükümet ediyor. Ama biz onunla cuma namazında bir araya gelmiyor ve bayram namazı için onunla birlikte şehrin dışına çıkmıyoruz. Eğer senin bizim yanımıza geleceğin haberi bize ulaşırsa, onu Kûfe'den çıkarır ve Şam'a geri göndeririz; inşaallah. Allah'ın selâmı ve rahmeti senin üzerine olsun.

Daha sonra mektubu Abdullah b. Sebu el-Hemdanî2 ve Abdullah b. Val et-Temimî ile İmam Hüseyin'e (a.s) gönderdik.

O ikisi süratle hareket ettiler ve ramazan ayının on birinci günü Mekke'de bulunan İmam Hüseyin'in (a.s) yanına vardılar.

Aradan iki gün geçtikten sonra biz bu defa Kays b. Mushir es-Saydavî,  Abdurrahman b. Abdullah b. Kedin el-Erhabî  ve Umare b. Ubeyd es-Selulî'yi İmam Hüseyin'in (a.s) yanına gönderdik. Bunlar kendileriyle birlikte yaklaşık 150 mektup taşıyorlardı. Bu mektupların bazısı bir kişi tarafından, bazısı iki kişi tarafından ve bazısı da üç veya dört kişi tarafından yazılmıştı.

Muhammed b. Bişr sözünün devamında şöyle diyor: Ardından iki gün daha bekledik ve sonra Hâni b. Hâni es- Subey'î ve Said b. Abdullah el-Hanefi'yi şu mektupla İmam Hüseyin'in (a.s) yanına gönderdik:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şiîlerinden Hüseyin b. Ali'ye (a.s). Acele et, insanlar seni bekliyor, senden başakasını da düşünmüyorlar. Allah'ın selâmı senin üzerine olsun.

Şebes b. Rib'i, Haccar b. Ebcer,  Yezid b. Hâris b. Yezid b. Ruveym,  Uzra b. Kays, Amr b. Haccac ez-Zubeydî ve Muhammed b. Ömer et-Temimi ise şöyle yazdılar:

Bağ ve bostan yeşerdi; meyveler yetişti; nehirler akıyor. O halde eğer istersen, senin için hazırlanmış or-duya katıl. Allah'ın selâmı üzerine olsun.

İmam Hüseyin'in (a.s) Cevabı

Elçilerin hepsi İmam Hüseyin'in (a.s) yanına vardılar. İmam, mektupları okudu ve onlardan halkın durumunu sordu. Ardından İmam şu mektubu yazarak Küfe halkının son elçileri olan Hâni b. Hâni es-Subey'î ve Said b. Abdullah el- Hanefî'ye teslim etti:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hüseyin b. Ali'den mümin ve Müslüman olan topluluğa. Hâni ve Said benim yanıma gelen sizin son elçileriniz idi. Anlattığınız ve söylediğiniz şeyleri anladım. Çoğunlu¬ğunuzun sözü şudur: Bizim imamımız yok. Onun için bizim yanımıza gel. Şayet Allah senin elinle bizleri hak ve hidayet üzere bir araya getirir.

Size kardeşim, amcamın oğlu ve ehlibeytimden gü¬venilir birisi olan Müslim b. Akil'i gönderiyorum. Onu sizin durumunuzu, işlerinizi ve görüşlerinizi bana iletmesi için görevlendirdim. Eğer bana sizin tamamınızın, fazilet ve akıl sahiplerinizin görüşünün, elçilerle gönderdiğinizin ve mektuplarınızda okuduğumun aynısı olduğunu yazarsa, inşaallah süratle sizin yanını-za geleceğim. Ömrüme yemin olsun ki, İmam; yalnızca Kurân ile amel eden, adalet esasına göre davranan, hakka bağlı olan ve kendi nefsini Allah'a adayan kimsedir. Vesselâm.


İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(5)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(4)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(3)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(2)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(1)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)