• Nombre de visites :
  • 2523
  • 14/7/2011
  • Date :

Hz. Bakiyyetullah (a.f.)ın Doğumu

hz. bakiyyetullah (a.f.)ın doğumu

Allah'ın onikinci hücceti Hz. Sahib-ül Emr İmam Zaman (accelellah fareceh-uş şerif)'dir. Kur'an-ı Kerim'de "Bakiyyetullah [1] unvanıyla O İmam'a işaret edilmiştir.

Tarih kitaplarında O hazretin doğum günü hakkında fazla bir ihtilaf göze çarpmamaktadır. Çünkü tarihçilerin ve görüş sahiplerinin hemen hemen hepsi Şaban ayının on beşinde O hazretin dünyaya geldiğini kabul etmişlerdir. Ama hangi yıl dünyaya geldiği hususunda bir kaç görüş vardır. O hazretin doğumu gizli tutulduğundan dolayı bu ihtilafın ortaya çıktığı apaçık ortadadır.

Şeyh Müfid, O hazretin 255 hicri yılında dünyaya geldiğini söylemiştir. Buna göre O hazret, babası dünyadan göçtüğünde beş yaşındaydı.[2] Sikat'ül İslam Küleyni de O hazretin hicri 255 yılında dünyaya geldiğini söylemiştir.[3] İmam Hasan Askeri (a.s.)'ın halası Hakime'den rivayet edilen bir hadisde, O hazretin bu yılda (255 Hicri) dünyaya geldiği belirtilmiştir [4].

 Eş'ari'nin saydığı Bazı fırkalara mensup kişiler, O hazretin İmam Hasan Askeri (a.s.)'ın dünyadan göçmesinden sekiz ay sonra doğduğunu söylemişlerdir.[5] Bu görüş, birçok rivayetlerle çelişmekle birlikte, şianın "Yeryüzü, Allah'ın hüccetinden asla boş kalmaz." inancıyla da bağdaşmamaktadır.      .

Başka bir görüşe göre de O hazret 258 yılında dünyaya gelmiştir.[6] Mes'udi "İsbat'ul Vasiyet" kitabında yazmış ki, gaybet-i süğranın başlangıcında imam Mehdi (a.s.)'ın ömründen dört yıl yedi ay geçmişti. Buna göre İmam'ın 256 hicri yılında dünyaya gelmiş olması da bir ihtimaldir.[7]

Bunların tümüyle birlikte, (imam Cevad (a.s.)'ın kızı) Hakime'den müstened olarak nakledilen hadisde O hazretin 255 yılında doğduğu tarihçilerin ekseriyeti tarafından teyid edilmiştir. İmam Askeri (as.)'ın halası Hakime'den rivayet edilen hadisde, İmam'ın doğumu ile ilgili nisbeten dakik bilgiler verilmiştir. Hakime hatun şöyle diyor: imam Askeri (a.s.) bir elçi göndererek buyurmuştu: "Bu akşam iftar vakti bizim yanımıza gel; gel ki Allah, kendi hüccetini ve benden sonraki halifesini sana göstermekle seni şad ve hoşnut etsin." O akşam İmam Askeri (a.s.)'ın evine gittim ve İmam'ın oğlu doğuncaya kadar orada kaldım.[8]

Hakime hatun başka bir rivayette şöyle diyor: Ondan sonraki gün yine kardeşimin oğlunun evine geldim, ama O çocuğu görmedim. Kardeşimin oğlundan O'nu sordum, şöyle dedi: "Musa'nın annesi oğlunu kime teslim ettiyse, biz de oğlumuzu O'na teslim ettik." Yedi gün sonra İmam'ın emriyle yine O'nun evine gittim. Kardeşimin oğlu (İmam Askeri) kucağındaki çocuğuna hitab ederek "Konuş oğlum." dedi. O da konuşmaya başladı. Şehadeteyni söyledikten, masum İmamların her birinin imamet ve velayetine tasrih ettikten sonra şu ayeti okudu:

"Mustazaflara (zalim güçlerin zulmü altında olan Allah'a tapanlara) minnet bırakıp onları yeryüzünün önder ve varisi kılmak istiyoruz."[9]

Dr. Casim Hüseyin, Hz. Bakiyyetullah (a.f.)'ın doğumuyla ilgili rivayetlerdeki bazı işaretlere değinerek şöyle istinbat ve istidlal ediyor: O hazret dünyaya geldikten sonra, düşmanlardan uzak tutulmak, gizletilmek için Medine'ye götürüldü.[10]


[1] Hud/86.

[2] İrşad (Şeyh Müfid), s: 346.

[3] Usul-u Kafi, o: 1,s: 514.

[4] Gaybet (Şeyh Tusi), s: İ41-143.

[5] el-Makalat vel-Fırak, s: 114.

[6] Keşf'ul Gumme, c: 2, s: 437

[7] İsbat'ul Vasiyet, s: 231.

[8] Gaybet (Şeyh Tusi), s: 141-142

[9] Kasas/5.

[10] Onikinci İmam'ın Gaybetinin Siyasi Tarihi.

Hz. Mehdi (af)’ın Doğumu

Gözler Seni, Gözler Ağa

İMAM MEHDİ (as)IN KISACA HAYATI

KURÂN VE RİVAYETLER IŞIĞINDA İMAM MEHDİ(A.F)-1

Hz. Mehdi (a.s) Gaybeti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)