• Nombre de visites :
  • 3307
  • 9/6/2011
  • Date :

Hz. Mehdi (a.s)  Gaybeti

hz. mehdi (a.s)  gaybeti

Soru: Son imâm olarak ?mâm Hasan Askeri'nin o?lu ?mâm MEHD?'nin gaybeti veya vefat? sonras? bu güne kadar imâm kim veya kimler olmu?? ?u anda imâm kim? Nas?l bilece?iz? ?mâm MEHD?'nin gelip gelmedi?ini nas?l bilece?iz?

Cevap:

Elimizde olan güvenilir kaynaklar bize Hz. Mehdi'nin (a.s) iki gaybetinden bahsetmektedir. Küçük (k?sa d?nem) gaybeti, büyük (uzun d?nem) gaybeti. Küçük gaybet zaman?nda Hz. Mehdi'nin s?ras?yla d?rt ?zel vekili, onunla ?ialar? aras?nda  vas?ta olmu?, onlar?n soru ve sorunlar?n? Hazret'e intikal ettirerek gereken talimat? onlara ula?t?rm??lard?r. Takriben 75 y?l süren bu d?nemin ard?ndan uzun gaybet d?nemi ba?lam??t?r. Hz. Mehdi (a.s) bu gaybetin ba?lang?c?nda son ?zel vekili kanal?yla ?ialar?na ?u mesaj? vermi?tir: "Bundan sonra, ortaya ç?kacak sorun ve olaylarda, bizim hadislerimizi nakleden (bizim hadis ve g?rü?lerimizde uzmanla?m??) müçtehid ve fakihlere müracaat edip vazifelerinizi onlardan ??renme?e çal??acaks?n?z. Onlar benim, ben de Allah'?n size olan hüccetiyim."

B?ylece o günden bugüne kadar ?ia, sürekli Ehl-i Beyt'in hadisleri ve g?rü?lerinde uzmanla?m?? fakih ve müctehidlere müracaat edip ?slâm'? onlardan ??renme?e çal??m??lard?r. Bu müctehidler bir anlamda Hz ?mâm Mehdî'nin genel vekilleri konumundad?rlar. Elbette taklit edilmesi gereken bu müçtehidlerin ?zellikleri de hadislerde beyan edilmi?tir. Mesela zaman?n en bilgili alimi; takval?, cesaretli, diri, zaman?n?n çe?itli gereksinimlerine vak?f ve .. olan birisi olmal?d?r. Geçmi?te bunlar?n kimler oldu?unu ve bugün bu misyonun kimler taraf?ndan temsil edildi?ini ??renmek isterseniz, ?ia'n?n kaynaklar? ve ilim merkezleriyle yak?ndan tan??man?z gerekir. 

Hz. Mehdi'nin gelip gelmedi?ini nereden bilece?iz? diyorsunuz. Aziz karde?im Hz. Mehdi'nin hem ?ahsi ?zellikleri, hem gelece?i zaman?n ?zellikleri ve ni?âneleri, hem de geldi?i s?rada vuku bulacak harikulâde olaylar ve Mehdi k?yam?n?n sonuçlar? hakk?nda Resulullah ve Ehl-i Beyt'inden nakledilen hadislerde detayl? bilgiler verilmi?tir; hatta bunlardan bir k?sm? Sünnî kaynaklarda da nakledilmi?tir. Hepsinden de ?nemlisi O Mübare?in k?yam?yla ?slâm'?n bütün dünyaya hâkim olmas? ve Kur'ân'?n tabiriyle  Allah'?n dininin bütün dinlere galip gelmesi, sâlih ve müstaz'af mu'minlerin bütün dünyay? miras almas? (hâkim olmas?)d?r ki hâlâ gerçekle?mi? de?ildir. 

Bu mevzuda ?imdilik bu kadar?yla yetinip, size "Ehl-i Beyt Mesaj?" dergisinin "Hz. Mehdi ?zel Say?s?"n? (15. Say?) okuman?z? tavsiye ediyorum. S?z konusu kaynakta Hz. Mehdi'yle ilgili  çe?itli sorular?n?za doyurucu cevaplar bulaca??n?zdan eminim.

*****

Soru: Ya?ayan zaman?n imam?n?n kim oldu?unu ??renmek istiyorum; kendisine ula?abilece?imiz bir adres veya e-posta ula?t?rabilirseniz veya bizzat benimle temasa geçerseniz sevinirim.

Cevap:

?imdi hayatta olan imam, Hz. Muhammed Mustafa'n?n son vasisi, tüm Peygamberlerin emanetlerinin ta??y?c?s?, on iki imam?n sonuncusu ?mam Hasan Askeri'nin o?lu Hz. Mehdi'dir. (Allah tüm varl???m?z? ona feda etsin.) O, Allah'?n iradesiyle g?zlerden gaiptir. ?nsanlar?n aras?nda ya??yor; her y?l hac amellerine i?tirak ediyor; insanlar onu g?rüyorlar ama onu tan?m?yorlar. Gaybet d?neminde insanlar?n ondan yararlanmas? aynen bulut arkas?nda olan güne?in ?s? ve ?????ndan dünyadaki canl?lar?n ve bitki ve di?er maddelerin yararlanmas?na benzetilmi?tir. (Bu benzetme Hz. Peygamber (s.a.a)'dan on iki imam ve Hz. Mehdi hakk?nda nakledilen bir hadiste yer alm??t?r.) O Allah'?n yeryüzündeki en büyük velisidir; imkan aleminin kutbudur. Tüm alem onun a?k? ve muhabbetiyle varl???n? sürdürmektedir.

Gerçek ilim, takva ve ahlaki faziletler ile, ona yak?n olmak ve ondan ?zel manevi feyiz almak mümkündür.


Gaybeti Kübradan Sonra

Gaybet, Allah’?n ?nsanlar? Onunla Denedi?i Bir Mihnettir

Hz.Mehdinin(a.s)?mrü

Resulullah (saa)’in S?zlerinde Hz. Mehdi (af)’?n Gaybeti

Gaybet-i Su?ra ve Kübra

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)