• Nombre de visites :
  • 1976
  • 23/6/2011
  • Date :

?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi -3

imam musa kaz?m?n (a.s) siyasi dü?üncesi

Beni Abbas’?n ?mam Kaz?m (a.s)’a muhalefetinin sebebi, ?mam’?n ?slam hükümetinin ikamesiyle ilgili korkular? ve zalim halifelere kar?? kapsaml? ve yayg?n siyasi faaliyetine dayan?yordu. Bu durum Abbasilerin tahammül gücünü a?m??, onlarda ciddi bir tehlikenin var oldu?u kanaatini uyand?rm??t?. Faaliyetlerini engellemek için ?mam’? zindana atmay? ya da sürgüne g?ndermeyi dü?ünüyorlard?. Bunun üzerine ?mam (a.s) bir müddet Abbasi Mehdi’nin zindan?nda kald?. Hâdi’nin halifelik d?neminde bir müddette onun zindan?nda tutuldu. Ama Harun Re?id’in zindan?nda daha fazla kald?. ?mam (a.s)’?n zindan müddetinin d?rt, yedi, on veya on d?rt y?l oldu?u hakk?nda rivayetler var. Merhum ?eyh Abbasé Kumi’nin yazd???na g?re Harun’un emriyle yedinci ?mam Basra’da bir y?l zindanda kald?. Daha sonra Ba?dat’a nakledilen ?mam (a.s) Harun’un zindanlar?nda 10 y?ldan fazla kald?. ?mam (a.s)’?n siyasi faaliyetlerinin ve onun Abbasi hükümetine muhalefetinin, delilleri muhkem hale getirip ?mam’?n peyderpey zindana at?lmas?na ve nihayetinde orada ?ehid edilmesine sebep oldu?u zikredilebilir. Hazret sürekli mücadelenin en ?n saflar?ndayd?. Küfür, ?irk, nifak ve Abbas’i hilafetinin zulmüne kar?? ç?k?yordu. Onlar ise, me?ru olmayan hâkimiyetleri ve mevcudiyetleri için ?mam (a.s)’? ciddi bir tehlike olarak g?rüyorlard?. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için Hazret (a.s)’e kar?? dü?manca bir tutum sergiliyorlard?.

Allah taraf?ndan seçkin ümmet için vazifelendirilen ?mam (a.s), icra ve ispat makam?nda insanlar? gerekli bilinç ve rü?de ula?t?rma çabas?ndayd?. Onlar ilim, bilinç ve bütün iradeleriyle ?mam (a.s)’? kendi imametlerine ve riyasetlerine seçmi? ve onun hâkimiyetini kabul etmi?lerdi. Bu Resulullah (saa) ve ?mam Ali (a.s)’nin ameli hayat?n?n ayn?s?yd?. ?nsanlar?n reyine itina eden ilk ki?i peygamberdi.

?slam’dan ?nce hiçbir hükümet, k?rall?k ve saltanat insanlar?n reyine ?nem vermiyordu. ?slam ve Allah’?n Resulü (s.a.a)’nün insanlarla me?veretini, biati ve halk?n r?zas?n? resmiyette kabul etti. Qadir maceras?nda Hz Peygamber (s.a.a) ?mam Ali (a.s)’yi kendi halefi olarak seçti. Ard?ndan insanlar?n oyunu ve biatini istedi. ?nsanlar kendi ihtiyarlar?yla Resulullah (saa)’?n halefine raz? oldular. Hz. Ali (a.s) 25 y?l evde oturduktan sonra insanlar?n oylar?yla rehberli?i ele ald?. Ayn? zamanda o, 25 y?lda da onlar?n rehberi ve imam?yd?. ?mam Kaz?m (a.s) ayn? ?ekilde bilinç ve rü?t g?lgesinde insanlar?n seçiminin ve meylinin pe?indeydi. Kar??la?t??? zorluklar ve farkl? delillerden dolay? buna muvaffak olamad??? halde, babas? ve ceddi gibi biliyordu ki insanlar?n kabulü imametin ve rehberli?in ispat?n?n ?art?d?r. Bu ?art?n yerine getirilmesiyle icra ve idarede hiçbir sorun ç?kmayacakt?. Hazret (a.s) insanlar?n g?rü?lerine sayg? duyuyordu.

Bir gün Harun Re?id ?mam (a.s)’dan sorar: “Bana ula?an habere g?re halk?n ve Müslümanlar?n sizin k?leleriniz ve cariyeleriniz oldu?unu ve onlar?n maliki oldu?unuzu s?ylemi?siniz. Bu do?ru mudur? Sizin b?yle bir inanc?n?z m? var?” Bu s?zlere ?fkelenen ?mam (a.s) “Bize nispet edilen bu ?eyler kesinlikle yaland?r. Oysa biz, k?leleri ve cariyeleri sat?n al?p Allah yolunda ?zgür b?rak?yoruz. E?er sahipleri olsayd?k bu i?e ihtiyaç kalmazd?. Bununla birlikte biz onlarla ayn? sofraya oturur, birlikte yemek yeriz. Onlar?n k?z ve erkek çocuklar?n? kendi k?z ve erkek çocu?umuz olarak ça??r?r?z. ?nsanlarla ili?kilerimiz bu ?ekildedir” buyurdu.

Seyyid Muhammed Naz?mzade Kumi


?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi -1

?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi -2

?mam Musa Kaz?m (as) ve ?ialara Teveccühü

?mam Musa Kaz?m (a.s)’?n Ahlak?-5

?mam Kaz?m (as)’?n Hayat?-5

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)