• Nombre de visites :
  • 2162
  • 21/6/2011
  • Date :

?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi -1

imam musa kaz?m?n (a.s) siyasi dü?üncesi

?mam Musa Kaz?m’?n (a.s) siyasi dü?üncesinin temelleri vahye ve dini hitabelere dayan?p sab?r ve istikametin esaslar? üzerinde yükselir. ?mam Musa Kaz?m (a.s) Abbasi zalim hükümdarlar?na kar?? mücadele ve Ehlibeyt’in hakl?l???n?n ispat? için büyük ceddi “Sana emredildi?i gibi istikamet üzere ol” ayetini esas alarak, sab?r ve istikamet unsurlar?na dayan?yordu. ?mam (a.s) kerem sahibi ceddinin sünnetini temel alarak, babas?ndan ald??? ilimden faydalan?p ?iilere yol g?steriyor ve zaman?n zalim hükümetiyle de mücadele ediyordu. ?mamlar?n içerisinde hükümete kar?? en büyük siyasi mücadeleyi veren ?mam Musa Kaz?m (a.s), zalimlerle mücadele alan?nda de?erli ?mrünün büyük b?lümünü zindanlarda geçirdi.

?mam Kaz?m’?n (a.sn yak?n dostlar? kanal?yla gerçekle?tirdi?i hükümet ve siyasetle irtibat ve o zaman mevcut grup ve dü?üncelere kar?? tak?nd??? tutum ?slam toplumunu y?nlendirme amaçl?yd?. ?mam (a.s) genel olarak Alevi toplumunu, ?zelde de ?ia toplumunu y?nlendirmede, yak?n dostlar? vas?tas?yla hükümet ve siyasetle kurulan irtibat kanal?yla günün geli?melerinden haberdar ediliyordu.

?mam, hükümeti gas?p bilip hükümet i?lerine müdahalede bulunmad??? halde kendisini siyasetin d???nda da tutmuyordu. ?mam’?n (a.s) günün siyasetiyle irtibat? ve ondan haberdar olmas?n?n numunelerinden biri, ashab?ndan Ali Bin Yaktin’in kendisinin izniyle Harun Re?id’in saray?nda bulunmas?d?r.

?mam Musa bin Cafer (a.s) siyasi mücadeleyi düzene sokmak ve ?ia güçlerini savunmak için olu?turdu?u program çerçevesinde güvenilir, çal??kan ve bilinçli ki?ileri hükümetin içerisindeki kilit noktalara yerle?tirdi. Onlar?n faal olanlar?ndan biri Ali Bin Yaktin idi. Ali bin Yaktin, defalarca ?mam’a ba?vurup hükümette yüklendi?i sorumluluklar? terk etmek için izin istemi?ti. Ancak ?mam (a.s), gerekli izni vermeyip ??yle buyurdu: “Belki de Allah Teala senin vas?tanla muhaliflerin dostlara y?nelik fitne ate?ini s?ndürür.” Di?er bir yerde de ??yle buyurur: “Allah Teala’n?n zalimler aras?nda velileri var, bunlar vas?tas?yla salih kullar?n? korumaktad?r. Sen de Allah’?n evliyas?ndans?n” ?mam Musa Kaz?m’?n (a.s) emriyle Ali Bin Yaktin’in yüklendi?i g?revler:

1- Saraydan ?mam’a haber ula?t?rmak: Merhum Meclisi bu konuda ?unlar? yazmaktad?r: “?ehid Hüseyin Feh’in k?yam? bast?r?ld??? zaman, ?ldürülenlerin kafalar? baz? esirlerle birlikte Abbasi halifesi Mehdi’nin o?lu Musa’ya g?nderildi. O, esirlerin ?ldürülmesini emretti. Ard?ndan Alevilerin isimlerini saymaya ba?lad?, s?ra ?mam Musa bin Cafer’e gelince ?iddetli ?ekilde ?fkelendi ve a?z?ndan ?u kelimeler bo?ald?: “Hüseyin onun emriyle k?yam etti. Zira o, o ailenin vasisidir. E?er onu ya?at?rsam Allah can?m? als?n.” Bu esnada Ali bin Yaktin, durumu yaz?l? halde bildirip, ?mam’? bu karardan haberdar etti. ?mam ehlibeytini ve baz? ?ialar?n? huzuruna ça??rt?p konuyla ilgili me?verette bulundu. Onlar, bir müddet gizlenmesini teklif edince ?mam (a.s), Abbasi halifesi Musa’n?n ?lüm haberinin müjdesini verdi.


?mam Kâz?m (as)?n Mücadelesi-1

?mam Kâz?m (as)?n Mücadelesi-2

?MAM KAZIM (a.s.)IN ?EHADET?

?mam Kaz?m (as) ve Harun Ra?it-1

?mam Kaz?m (as) ?n Hayat?-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)