• Kuran da Rüya -2
  • Anlaşıldığı kadarıyla bilginlerin, bugün uyku meselesi hakkında apaçık bir görüş belirtmekten aciz kalmalarına neden olan şey onların ...
  • Kuran da Rüya -1
  • Kur’an’da bahsedilen konulardan biri de uyku ve rüya görmektir ki sadece Yusuf suresinde üç önemli ve kader belirleyici rüyaya ...
  • Kuranda Oruç -2
  • Bir önce ki ayette orucun hükmü ve felsefesi anlatıldıktan sonra, oruç hükmünün ağırlığını hafifletmek için bu ayet bir kaç hükmü ...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -4
  • Bundan dolayı yüce Allah (İhlâs suresinde) bu biri ilkin samed olmakla niteliyor. Yani Onun olmadığı bir boşluk, Onun bulunmadığı ...
  • Kuranda Oruç -1
  • Mübarek ramazan ayında tutulan oruç hükümleri Bakara suresinde bazı ayetlerde işaret edilirken, diğer bazı surelerin ayetlerinde de ...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -3
  • Bu iki hususu düşündükten sonra da bu bilginin ışığında şu ayetin anlamını kavramaya çalış: Rabbinin her şey üzerinde şahit olduğu...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -2
  • Kurân yüce mesajında yüce Tanrının sayısal birliğini reddeder.Çünkü bu tür bir birlik ancak, bu biri öbür birden ayrılmaya zorlayan sınırlılık ve ...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -1
  • Genel kavramlar hakkında derinleşen hiçbir araştırmacı şüphe etmez ki, tevhit meselesi bu tür meselelerin en derin boyutlusu,tasavvur ...
  • Kuranda İlham -2
  • Tebliğin sonucu, toplumu hidayet etmek ve toplumun fertlerinde düşünce ve tefekkür gücünü uyandırmak ...
  • Kuranda İlham -1
  • Halk arasında, yeni imkanlardan ve zamanın şartlarından yararnarak hayra, marufu ( iyiliği ) emretmeye, münkerden ( kötülüğü ) sakındırmaya ...
  • Kuranın Yapısı-2
  • Kıraat da kelime ve cümleleri daha önce hazırlanmış olan bir nesrin (düz yazı) okunması ,tekellüm ise kişinin kendisine ...
  • Kuranın Yapısı-1
  • Kuranı Kerim her yönüyle yüce Allahın kelâmıdır; kelimeleri, harfleri ve muhtevası hepsi Allah katındandır. Fakat bazıları ...
  • Danyal Nebi (a.s)
  • Danyal Nebi (a.s), Kur’an’da kendisine işaret edilmeyen peygamberlerdendir. Ama bu Nebi hakkında birçok rivayet ...
  • Kuranda Ahde Vefa –3
  • İslam’ın ahde vefaya verdiği önem, gerek Müslümanlara gerekse de Müslüman olmayanlara karşı verilen sözü yerine getirme ve anlaşmalara ...
  • Kuranda Ahde Vefa –2
  • İslami öğretide ahde vefanın önemini ve Kur’an toplumunun en bariz vasfı olan bu özelliği anlatan ayeti kerimelere kısaca göz ...
  • Kuranda Ahde Vefa -1
  • Yer küresinin üzerinde yaşamaya başladığı ilk zamanlardan bugüne insanoğlu, hayatın birçok alanında anlaşma ve akitler yapmış, hayatın ...
  • Hz. Nuh (Aleyhisselam) -2
  • Allah Teala bu olaya işaret ederek şöyle buyurmuştur: Nuha, Senin milletinden, inanmış olanlardan başkası inanmayacaktır; onların
  • Hz. Nuh (Aleyhisselam) -1
  • Ulu-l Azm ve şeriat sahibi olan peygamberlerin ilki Hz. Nuhtur. Uzun müddet halkı tevhid inancına davet eden ve bu yolda çok eziyetler...
  • Kuranın Risaleti (3)
  • Allahın kullarına verdiği her türlü nimet ve kemal onları denemeye yöneliktir. Bu nimetler verildiği kimselerin üstünlük ...
  • Kuranın Risaleti (2)
  • Düşmanı yok edip ortadan kaldırmak çok zor bir iş değildir. Düşmanlığı giderip insanları dostluk ortamına kavuşturmak çok ...
  • Kuranın Risaleti (1)
  • Kuran, hitaplarını çoğul kiplerde söyleyerek halkı birliğe çağırmakta ve sosyal meselelere ilişkin hayatın tanzim ...
  • Muhkem ve Müteşabih Ayetler
  • Kuranın müteşabih ayetler içermesi bir zorunluluktur. Bir ayette bulunan benzeşme durumunun da, bir başka ayette bulunan ...
  • Mübahele Ayeti -3
  • Ehl-i Sünnetin büyük müfessirlerinden Fahr-i Razî de, Tefsir-i Kebir adlı eserinde Zemahşerînin naklettiği rivayeti ...
  • Meveddet Ayeti -3
  • İbn-i Münzir, İbn-i Ebî Hatem, İbn-i Merdeveyh ve Taberanî (Mu’cem-i Kebir’de) İbn-i Abbastan şöyle ...
  • Mübahele Ayeti -2
  • Hz. Peygamber (s.a.a) de şöyle buyurdu: “Eğer mübahele etmiyorsanız, öyleyse İslâm dinini kabul edin ve Müslüman olun ki, Müslümanların ...
  • Meveddet Ayeti -2
  • Daha önce de söylediğimiz gibi, Zemahşerî nakletmiştir ki: Bu ayet (Meveddet Ayeti) nazil olduğunda Peygamber’e...
  • İnsan (Dehr) Sûresi
  • Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak ...
  • Mübahele Ayeti -1
  • Ey Peygamber!) Sana gelen bilgiden sonra, kim seninle bu hususta tartışacak olursa, de ki: Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ...
  • Meveddet Ayeti -1
  • Hz. Peygamber (s.a.a), bu ayetten kimlerin kastedildiğini ve sevgileri ve itaatleri farz olanların kimler olduğunu Müslümanlara ...
  • Kuranda Şartlı Nesh -2
  • Ancak Müslümanlar güçlendikten ve buna paralel olarak Medine ve etrafında bulunan Yahudilerin oyun ve komplolarının...
  • Kuranda Şartlı Nesh -1
  • Bu tür bir nesh belki bazı insanlar için yeni olabilir. Ancak mensuh olarak nitelenen birçok ayet üzerinde derin düşünüldüğünde ...