• Nombre de visites :
  • 4648
  • 10/8/2008
  • Date :

İmam Seccad (a.s) Hakkında Soru-Cevap

esselamu aleyk ya imam seccad

S. 1- İmam Seccad (a.s)ın meşhur lâkapları nelerdir?

C. 1- Seccad, Zeynul-Abidin, Zeki, Emin, Zu's-Sefinat ( çok ibadetten dolayı alın ve dizleri nasırlaşmış).

S. 2- İmam Seccad (a.s)ın anne ve babasının adı nedir?

C. 2- Babasının adı İmam Hüseyin (a.s), annesinin adı ise “Şehrbanu”dur (Üçüncü Yezdgird'in kızı).

S. 3- İmam Seccad (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

C. 3- Hicri 38. Yılın Şaban ayının beşinde (veya aynı yılın Cumadelula ayının on beşinde) Medine-i Münevvere'de.

S. 4- Dördüncü İmam'a neden “Seccad” lakabı vermişlerdir?

C. 4- İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:

“Babam İmam Seccad (a.s) İlahi nimetlerden birini hatırladığında, Kur’ân’dan secdeli bir ayet okuduğunda, iki kişinin arasını düzelttiğinde ve kıldığı her namazdan sonra hep secde ederdi. Bu secde edişinin sonucu olarak alnında secde izi belirmişti. İşte bundan dolayı ona Seccad (çok secde eden) diyorlardı.”

S. 5- Zeyul- Abidin'in kelime anlamı nedir ve neden dördüncü İmam'a “Zeyn'ul- Abidin” diyorlar?

C. 5- Zeynul- Abidin, yani ibadet edenlerin ziyneti. Dördüncü İmam (a.s) çok ibadet ettiğinden dolayı bu lâkap ona verilmiştir. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır:

“Kıyamet günü bir münadi şöyle seslenecek: ‘Zeyn’ul- Abidin nerededir?’ Ben o zaman Ali bin Hüseyin’i safların arasında tam bir vakarla yürüdüğünü görür gibiyim.” [1]

S. 6- İmam Seccad (a.s) secdede hangi duayı okuyorlardı?

C. 6- Tavus-u Yemani şöyle diyor:

  " Bir gece Ka'be'nin yanından geçiyordum. İmam Seccad (a.s)ın Hacer’ul- Esved'in yanına gelerek namazla meşgul olduklarını gördüm. Daha sonra O hazretin secdeye kapanarak şöyle yakardıklarına şahit oldum: “Allah'ım! Senin şu küçük kulun senin evinin kapısına gelmiştir, sana muhtaçtır, seni istiyor...”

Tavus-u Yemani şöyle devam ediyor:

  “Ben de o duayı ezberledim ve karşılaştığım her zorluk ve üzüntü anlarında onu okuyarak zorluk ve üzüntülerimin kaybolduğunu gördüm.” [2]

S. 7- İmama Seccad'ın hayatı kaç döneme ayrılıyor?

C. 7- İki döneme:

a) Babasıyla birlikte olduğu dönem.

b) İmamet dönemi

S. 8- İmam Seccad (a.s) kaç yaşına kadar babasıyla birlikte idi?

C. 8- Yirmi iki yaşına kadar.

S. 9- İmam (a.s)'ın imamet suresi kaç yıl sürmüştür?

C. 9- Otuz beş yıl.

S. 10- İmam Seccad (a.s) kaç kez ve ne ile hacca müşerref olmuşlardır?

C. 10- İmam Seccad (a.s) yirmi defa kendi devesiyle Medine'den Mekke-i Muazzama'ya müşerref olmuşlardır.

S. 11- Aşura olayından sonraki dönemlerde İmam Seccad (a.s)'ın Medine' deki en önemli işi ne olmuştur?

C. 11- İmam Seccad (a.s)'ın Medine'deki en önemli işi, Kerbela şehitlerinin başından geçen yürekler acısı olayı ve onların mesajını insanlara hatırlatarak sürekli onlara ağlamaktı. Bu tavır, temiz duyguları Yezid hükümetinin aleyhine tahrik etmede büyük bir role sahipti. İmam Seccad (a.s) mesajını halka iletmek için her fırsattan yararlanıyor, Kufe, Şam ve Medine'deki hutbe ve konuşmalarıyla, Beni Ümeyye hanedanını rüsva ederek temellerini sarstı ve halkı, Beni Ümeyye hükümetinin aleyhine kıyam etmek için zemine hazırlamaya davet etti. [3]

S. 12- İmam Seccad (a.s)’ın kölelerinden birisi; “Efendim! Keder dolu ve göz yaşı ile geçirdiğiniz günler sona ermedi mi hala?”deyince İmam (a.s) ne buyurdular?

C. 12- İmam Seccad (a.s) şöyle buyurdular:

“Vay olsun sana, Yakup (a.s)'ın kendisi hem peygamber, hem de peygamber oğluydu, on iki oğlu var olmasına rağmen, Allah Teala onlardan birisini ondan sakladığında, oğlu (Yusuf) dünyada diri olduğu halde onun üzüntüsünden dolayı saçları ağardı, beli büküldü, gözleri çok ağladığından dolayı kör oldu. Ama ben babam, kardeşim ve akrabalarımdan 17 kişinin naşını yeryüzüne serilmiş olarak gördüm; öyleyse üzüntüm nasıl sona erebilir ve ağlamam nasıl son bulabilir.” [4]

S. 13- İmam Seccad (a.s)'ın Muhtarın eliyle gerçekleşen iki duası ne idi?

C. 13- Birinci duası, İbn-i Ziyad’ın öldürülmesi idi; Muhtar onun başını İmam Seccad (a.s)'a gönderdi, onun başı İmamın yanına götürüldüğünde, İmam (a.s) yemek yemekle meşgul idiler. İmam (a.s) onun başını gördüğünde şükür secdesi edip şöyle buyurdular:

“Bizi bu kafirin meclisine götürdüklerinde o yemek yiyordu, ben dünyadan gitmeden önce kafirin başını yemek yediğim bir halde görmeyi Allah'tan istedim.”

  İkinci duası ise, lanetli Hermele bin Kahil’in yakılması idi; İmam Seccad (a.s)'ın bedduası neticesinde Muhtar'ın eliyle bedeni yakıldı.

S. 14- İmam Seccad (a.s)'ın “Beş grup kimseyle arkadaş olmayın” diye buyurduğu insanlar kimlerdir?

C. 14- İmam (a.s), o beş grup kimseyi şöyle açıklıyor:

a) Yalancıyla dost olma; çünkü yalancı serap gibidir; uzağı yakın ve yakını ise uzak gösterir sana.

b) Fasıkla arkadaş olma; çünkü o, bir öğün yemeye veya ondan daha aza seni satar.

c) Cimri insanla dost olmaktan kaçın; zira o, kendisine en çok muhtaç olduğun zaman seni yalnız bırakır.

d) Ahmakla dost olma; çünkü o sana fayda vermek isterken zarar verir.

e) Sıla-i rahmi kesenle arkadaş olmaktan sakın; zira onu Allah'ın kitabında melun gördüm. [5]

S. 15- İmam Hüseyin (a.s)'ın mühür ve tespihi ile ilk ibadet yapan kimse kim idi?

C. 15- İmam Zeyn'ul- Abidin (a.s).

S. 16- Adem-u Beni'l Hüseyin (Hüseyin'in evlatlarının Adem'i), kimin lakabıdır ve bu lâkap niçin ona verilmiştir?

C. 16- İmam Seccad (a.s)'ın lakabıdır. Bu lakabın ona verilmesinin sebebi ise, Resulullah (s.a.a)’in evlatlarının onun sulbünden türediği içindir.

S. 17- İmam Seccad (a.s)'ın görevi ne zamandan itibaren başladı ve o görev ne idi?

C. 17- İmam Seccad (a.s) ve Hz. Zeyneb'in görevi, İmam Hüseyin (a.s) 'ın şahadetinden sonra, yani Ehl-i Beyt esirleri katligahtan ve şehitlerin kanlara boyanan parçalanmış naaşlarının yanından ayrıldıktan sonra başlamış oldu.

Hz. Seccad (a.s) halası Hz. Zeyneb ile birlikte esir olunca, eşsiz bir şecaat ve cesaretle İmam Hüseyin (a.s)’ın şahadet mesajını o günün dünyasına haykırdılar, öyle bir mesaj ki , onun yankıları asırlardır baki kalmış ve her zaman için de baki kalacaktır.

S. 18- İmam Seccad (a.s)'ın mümin için kurtuluş vesilesi bildiği üç şey nedir? [6]

C. 18- Üç şey şunlardır:

a) Halkın aleyhinde konuşmamak.

b) Dünya ve ahretine yararlı olan şeyle meşgul olmak.

c) Günahlarına çok ağlamak.

S. 19- İmam Seccad (a.s), ahiret yolculuğuna hazırlanmak için hangi şeyleri tavsiye etmiştir?

C. 19- İki şeyi tavsiye etmiştir:

a) Günah ve isyandan uzaklaşmak.

b) İyi işler yapmak ve fakirlere yardım etmek.[7]

S. 20- Sahifet'us- Seccadiye kitabı, kaç duadan oluşmuştur ve ne gibi konuları içermektedir?

C. 20- Sahifet’us- Seccadiye kitabı, elli yedi duadan oluşan çok değerli İslami bir eserdir. Bu değerli kitap; tevhit, ibadet, ahlak vs. konuları içermektedir.

S. 21- Sahifet'us- Seccadiye'nin diğer isimleri nelerdir?

C. 21- Sahifet’us- Seccadiye'nin diğer isimleri de şunlardır:

a) Uht'ul- Kur’ân.

b) İncil-i Ehl-i Beyt.

c) Zebur-i Al-i Muhammed. [8]

S. 22- Beni Ümeyye silsilesi, kimin kıyamıyla munkarız olmuştur (kökü kesilmiştir)?

C. 22- İmam Seccad (a.s)'ın, İslam dünyasının çok hassas dört yerinde, yani Kufe, Dimaşk, Mekke ve Medine'deki kıyam ve hararetli konuşmalarıyla o çirkin silsile kökünden kesilmeye mahkum oldu. İmam Seccad (a.s) çok hassas rol ifa etti, daima zalimler karşısındaki şahadet ve mücadele mesajını dua ve vaaz diliyle beyan ediyordu. Bunların neticesinde halk uyandı, zalim hükümetin aleyhine ayaklanmaya başladı. O tarihten itibaren İslam tarihi ayaklanmalara şahit oldu. Bunların hepsi Hüseyni hareketten esinlenmişlerdi. Kerbela vakasından bir yıl sonraki Hirre vakası o hareketlerdendi. Yezid ordusu Medine halkının kıyamı karşısında onlardan çoğunu şehit ettiler. Ali evlatları her tarafta kıyam ve intikam peşinde idiler. Nihayet bu çaba ve çalışmalar, Ebu Muslim-i Horasani'nin kıyam etmesine ve böylece Beni Ümeyye silsilesinin yok olmasına sebep oldu. [9]

S. 23- İmam Seccad (a.s), Kerbela olayında kaç yaşında idi?

C. 23- Yirmi üç yaşındaydı.

S. 24- İmam Seccad (a.s) ne zaman ve nerede şehit edilmiştir?

C. 24- Hicretin 95. yılında Muharrem ayının 12. veya 18. ve meşhur kavle göre ise 25. gününde Medine-i Münevvere'de şehit edilmiştir.

S. 25- İmam Seccad (a.s), kaç yaşında ve nasıl şahadete erişti?

C. 25- 56 yaşında, Hişam bin Abdulmelik'in tahrikiyle zehirletilerek şahadete erişmiştir.

S. 26- İmam Seccad (a.s)'ın devesi, O Hazretin şehit edilişinden sonra nasıl öldü?

C. 26- Nakledildiğine göre İmam Seccad'ın devesi, O hazret şehit olduktan sonra, O’nun kabrinin yanına gelerek kendisini kabrin üzerine attı, toprakta ağnadı ve gözlerinden yaşlar aktı, bu durum üç gün devam etti, üç günden sonra öldü.

S. 27- İmam Seccad (a.s)'ın kabri nerededir?

C. 27- Medine'deki Baki mezarlığındadır.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - Munteha'l A'mal, C. 2, S. 4.

[2] - Dastanha-i Şenideni ez Çehardeh Masum -a.s- S. 87; M. İştihardi.

[3] - Dastanha-i Şenideni... S. 94 İştihardi.

[4] - Lühuf, S. 209.

[5] - Tuhaf'ul- Ukul, S. 279; (Arapça.)

[6] - On sekizinci soru, metinde başka bir şekildeydi, hadisin Arapçısını bulamadığımdan dolayı bu soruyu onun yerine ekledim.

[7] - A'yan'uş- Şia, C. 1, S. 633.

[8] - Çehardeh Ahter-i Tabnak, S. 134; Bircendi.

[9] - Çehardeh Ahter-i Tabnak, S. 133.

----------------------------------------------------------

İMAM SECCAD'IN (a.s.) ve DUA

HZ. İMAM ZEYNEL ABİDİN (AS)

İmam Zeyn-ul Abidin (as)'ın Mektubu

İmam Seccad'ın (a.s) İmamet Dönemi

İMAM ZEYN-UL ABİDİN (as)'IN KISACA HAYATI

İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)