• Nombre de visites :
  • 924
  • 14/12/2011
  • Date :

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASI 1

imam hüseyin (a.s)-in kerbela macerasi

HAZRETİ İMAM HÜSEYİN (A.S) MEDİNE'DE

Hicrî altmışıncı yıl içerisinde Muaviye vakıt yitirmeden oğlu Yezide biat almak için çok endişe geçiriyordu. Bu yüzden o ilk önce kabile başçılarından Yezide biat almak kararına geldi. Bununla beraber oğlu Yezide de gerekli olan konuları hatırlamak istedi. Hişam b. Muhammed'in Ebu Mihnef'ten naklet¬tiğine göre, Abdülmelik b. Nevfel b. Musahık b. Abdullah b. Muhrime bana şöyle nakletti:

Muaviye, hastalanıp ölüm döşeğine yattığında, oğlu Yezid'i çağırdı ve ona şöyle dedi:

"Ey oğulcağızım! Ben senin için (biat almak için) oraya buraya yolculuk etme zahmetine katlanmayı üzerinden kaldırdım. Her şeyi senin için hazır bir hâle getirdim. Düşmanlarını yenilgiye uğrattım. Arab'ın pehlivanlarını senin karşında başı eğik bir hâle düşürdüm. Senin için birliği sağladım.  Senin için hazırlanmış olan hilafetin hakkında, dört kişi dışında hiç kimseden korkum yoktu

r: Hüseyin b. Ali,

Abdullah b. Ömer,

Abdullah b. Zübeyir

ve Abdurrahman b. Ebu Bekir."

"Abdullah b. Ömer'e gelince, o ibadete dalmış durumda. Eğer kendisi dışında sana biat etmeyenin kalmadığını görürse, o da sana biat eder."

"Hüseyin b. Ali'ye (a.s) gelince, Irak ehli onu kıyam etmek için davet edecektir.  Eğer sana karşı kıyam eder de sen ona galip gelirsen, onu kendi hâline bırak.  Zira o önemli bir ailedendir ve halkın boynunda yüce bir hakkı vardır."

İbn Ebu Bekir'e gelince; o öyle bir insandır ki, eğer kendisiyle birlikte olanların bir iş yaptığını görse, o da aynı işi yapar. Onun kadın ve boş işlerle uğraşmaktan başka bir işi yoktur.

"Aslan gibi kendisini yere yapıştırıp tilki gibi tuzak kurana gelince, bir fırsat bulduğu anda sana saldıracaktır. O, Abdullah b. Zübeyir'dir. Eğer sana saldırırsa, onu parça parça et."

Muaviye'nin Ölümü

Muaviye hicrî altmışıncı yılın recep ayında öldü. Dahhak b. Kays el-Fihrî  minbere çıkıp, Muaviye'nin kefenini eline alarak mersiye okudu.  Allah'a hamt ve sena ettikten sonra şöyle dedi:

"Muaviye Arap milletinin direği ve cesuruydu. Allah onun vasıtasıyla fitnenin belini kırdı, onu kullarına hâkim kıldı, beldelerini onun vasıtasıyla fethetti. Bilin ki o öldü. İşte bu onun kefenidir. Ben onu teçhiz edecek, kabre koyacak ve onu berzah âleminde ameliyle baş başa bırakacağım. Her kim katılmak isterse, öğlen vakti hazır olsun."

Bureyd Muaviye'nin ölüm döşeğinde olduğunu Yezid'e haber verince,  Yezid şöyle dedi:”ƒ

Bureyd aldatıcı bir kâğıtla geldi

Kalp o kâğıttan duygulandı ve sabırsızlandı

"Sana eyvahlar olsun! Ne var mektubunda?" dedik

Sanki kalbin erkânına toz kondu ve koptu

Her kimin nefsi şerefe ulaşırsa

Çok yakında bu nefsin kilitleri oluşacaktır

Sana ulaştığımızda ve evin kapısı geriye dönünce

Kalbin yükselişinin sesi kulakları çınlattı.


İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti? -4

Aşura Günü -3

İmam Hüseyin Ve Ahlakî Değerler -4

HÜSEYNİ KIYAMIN AHLAKÎ DERSLERİ

Hüseynî Kıyamın Ahlaki Boyutları -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)