• Nombre de visites :
  • 1090
  • 14/6/2011
  • Date :

Resulullah?n (saa) Vasisi-1

resulullah?n (saa) vasisi-1

Resulullah'?n (saa) Vasisi Aliyyü'l-Murtaza

(Allah'?n selâm? ona ve tüm evlâtlar?na olsun)

Yüce Allah, insanl?k âlemini yaratt??? andan itibaren insano?lunu hak ve hidayet yoluna davet etmek için devaml? ve defalarca ayn? be?erin kendi nesli ve evlâtlar?ndan, birçok davetçi ve hidayetçi g?revlendirmi? ve say?lar?nda sadece tahmin yürütülen büyük peygamberler ve de?erli resuller g?ndermi?tir ve bunlar?n hepsi kendi zamanlar?nda âlemlerin Rabbinin emrine g?re ilâhî buyru?u kendi ümmetlerine tebli? ve talim etmi?lerdir.

Bu yüce peygamberlerin (a.s) baz?lar? baz?lar?na oranla daha üstün, daha de?erli ve baz?lar? da ululazm makam?na sahip idiler. Ancak hepsinin ikrar ve teslimi üzerine, onlar?n en üstünü ve kerametlisi peygamberlerin hatemi olan Muhammed Mustafa'd?r (s.a.a). Buna bütün Müslümanlar?n yakini oldu?u gibi Resulullah'?n (s.a.a) ümmeti aras?nda da Resu-lullah'tan (s.a.a) sonra Ali b. Ebutalib'in de, ümmetin en üstünü ve kerametlisi oldu?una herkesin yakini olmal? ve buna ikrar etmelidir.

Evet, bu bir iddiad?r; hem de ?er'î ve dinî bir iddiad?r, yani ?slâmî hükümlerle ilintilidir. ?slâmî bir hükmü iddia ve ispat etmek için, hiç kimsenin inkâr edemeyece?i genel kanun ve kurallar vazedilmi?tir. Hem iddiada bulunan ve hem de aleyhine iddiada bulunulan ?ah?slar bu kanunlara uymak zorundad?rlar. Bu kanunlar umumî ve de?i?mez olmalar? hasebiyle ?slâmî mezheplerin ileri gelenleri genel olarak bunlara itiraz etmeksizin gelip geçmi?lerdir. Acaba o ilke ve kanunlar nelerdir?

?slâm hükümlerinden herhangi birisini iddia eden kimse, bu iddias?n? delille ispatlamak zorundad?r. Elbette ki, delilsiz dava ispatlanamaz. ?slâmî hükümlerde kabul edilen iki delil vard?r ve onlar ak?l ve nakilden ibarettirler. Ancak bu ikisi aras?ndaki tek fark ?udur ki, naklî delil olmazsa, ?slâmî hükümlerden hiçbirisi ispatlanamaz. Naklî delille ispatlanan bir hükmün ispat?nda, naklî delilin aklî delille uyum sa?lamas?na pek fazla gerek yoktur.

?mam Ali'nin (a.s) bütün ?slâm ümmetinden üstün ve ?nde oldu?unu iddia ederken, g?rü? al?? veri?i ve sorgulama kanununa g?re hem aklî ve hem de naklî deliller getirmek zorunday?z.

?imdilik k?sa olarak aklî delillere de?inerek biraz da naklî deliller üzerinde duraca??z.

Kâinat?n ilk ?nce varl?k ve yokluk olmak üzere iki isimle an?ld???na ak?l da ?ahadet ediyor. Elbette ak?l, varl???n üstünlü?üne ?ahittir, yoklu?un de?il. Varl?k canl? ve cans?z olmak üzere iki b?lüme ayr?lmaktad?r. Yine ak?l, canl? varl???n üstünlük ve rüchanl???na hükmetmektedir. Canl? varl?k da hassas ve gayr-i hassas olmak üzere ikiye ayr?l?r, ancak hassas?n daha üstün oldu?una ak?l tan?kt?r.


?mamlar Allah’?n Nurudur -1

Yol G?stericiler-1

?MAMET

?slam Hükümetinde Peygamberin Halifesi Ve ?maml?k-1

?mamlara ?taatin Farz Olu?u 1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)