• Nombre de visites :
  • 2196
  • 20/1/2011
  • Date :

Yol Göstericiler-1

yol göstericiler

YOL GÖSTERİCİLER ANCAK İMAMLARDIR

Fudayl şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)"a "Her kavın için yalnız bir hâdî (hidayet edici) var." (Ra"d, 7) âyetini sordum. Buyurdu ki: «Her imam, yaşadığı çağın yol göstericisidir.»

    Bureyd el-İclî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan "Sen ancak bir münzirsin (uyarıcısın), her kavm için yalnız bir hâdî (hidayet edici) var." (Ra"d, 7) ayetinin anlamını sordum.           

Buyurdu ki: «Uyarıcı, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)"âir. Her çağda biz Ehl-i Beyt"ten bir yol gösterici olur ve bu yol gösterici, insanları Allah"ın peygambe­rinin getirdiği dine iletir. Peygamberimizden sonraki yol göstericilerin ilki Ali (aley-hisselâm)"dır. O"nun ardından vasiler birer birer gelmişlerdir.»

Ayet, yeryüzünde her zaman insanları doğru yola, iletecek bir yol göstericinin mutlaka bulu­nacağını gösteriyor; ya uyarıcı bir peygamber ya da onun dışında Allah"ın emriyle insanlara rehberlik edecek bir hidayet edici mutlaka bulunacaktır. [el-Mizan, (Ra"d, 7) Tefsir]

   "Ben uyarıcıyım, Ali de hâdî (hidayet edici)"dir." ifadesiyle kastedilen: Ben ayette geçen uyarıcı vasfının somut karşılığıyım. Uyarı davet eşliğinde yol göstermek demektir. Ali de davetsiz yol gösterici­liğin somut karşılığıdır. O, imamdır. Yoksa uyarıcıdan maksat Resûlullah"tır, hâdî"den maksat da Ali"dir, şeklinde bir anlam kastedilmemiştir. Çünkü böyle bir yorum ayetin zahiriyle kesinlikle çelişmektedir.

   Dürr-ül Mensur adlı eserde belirtildiğine göre, İbn Cerir, İbn Mürdeveyh, Ebu Naim el-Marifeh adlı eserde, Deylemi, İbn Asakir ve en-Neccar şöyle rivayet etmişlerdir: «"Sen ancak uyarıcısın ve her toplumun bir hâdî (hidayet edicisi) vardır." (Ra"d, 7) ayeti inince, Resûlullah (s.a.a) elini göğsü nün üzerine koydu ve dedi ki: "Ben uyarıcıyım." Sonra elini Ali"nin omuzuna dokundurdu ve şöyle dedi: "Sen yol göstericisin ey Ali, benden sonra hidayete erenler seninle doğru yolu bulurlar."» Hakim el-Müstedrek adlı eserinde .... Ebu Bureyde el-Eslemi"den şöyle rivayet etmiştir: «Resûlullah (s.a.a) ... "Sen ancak bir uyarıcısın..." ayetini okudu. Sonra elini Ali"nin göğsünün üzerine koydu ve şöyle buyurdu: "Her toplumun bir hâdî (hidayet edicisi) vardır." ve şu açıklamayı yaptı: Sen canlıların yol gösterici meşalesisin, hidayetin amacısın, Kur"an okuyanların emirisin. Senin bu özelliklere sahip olduğuna şahitlik ederim.» Bu hadisi İbn Şehraşub Şevahidu"t-Tenzil"de ve el-Merzebanî "Emirü"l-Müminin Ali hakkında inen ayetler" adlı eserinde rivayet etmiştir.


İmamlara İtaatin Farz Oluşu 3

Nübüvvet-i Amme ve İmamet

Ululemr Kimler?

İmamı (a.s) Tanımanın Felsefesi

İmamın Özellikleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)