• Nombre de visites :
  • 1468
  • 17/5/2011
  • Date :

Haydar Baba -4

haydar baba

36.

Gış gecesi tövlelerin otaği

          Ketlilerin oturağı yataği

          Buharıda yanar otun yanaği          

Şebçeresi girdekanı iydesi

          Kendi basar gülüp danışmag sesi

          37.

          Şüca haloğlınun Baki sovgeti

          Damda guran samavarı söhbeti

          Yadımdadı şesdi gedi gameti          

Cünemmegün toyı döndü yas oldi

          Nene Gız'ın beht aynası kas oldi            

38.

          Heyder Baba Nene Gız'ın gözleri

          Rehşende'nin şirin şirin sözleri

          Türki dedim ohusunlar özleri            

Bilsinner ki adam geder ad galar

          Yahşı pisden ağızda bir dad galar     

39.

          Yaz gabağı gün güneyi dövende

          Kend uşağı gar güllesin sövende

          Kürekçiler dağda kürek züvende            

Menim ruhum eyle bilün ordadır

          Kehlik kimin batıp galıp gardadır            

40.

          Garı nene uzadanda işini

          Gün bulutda eyirerdi teşini

          Gurd gocalıp çekdirende dişini           

Süri galhıp dolayıdan aşardi

          Baydaların süti aşıp daşardi      

41.

          Hecce Sultan emme dişin gısardi

          Molla Bağır emoğlı tez mısardi

          Tendir yanıp tüssi övi basardi            

Çaydanımız ersin üste gaynardi

          Govurgamız sac içinde oynardi            

          42.

          Bostan pozup getirirdik aşaği

          Doldururdıh övde tahta tabaği

          Tendirlerde pişirerdih gabaği            

Özün yeyip tohumların çıtdardıh

          Çoh yemekden lap az gala çatdardıh            

          43.

          Verzığannan armut satan gelende

          Uşahların sesi düşerdi kende

          Biz de bu yannan eşidip bilende            

Şıllağ atıp bir gışgırıh salardıh

          Buğda verip armutlardan alardıh            

          44.

          Mizra Taği'ynan gece getdik çaya

          Men bahıram selde boğulmuş aya

          Birden işıg düşti otay bahçaya           

Ey vay dedik gurddı, geyitdik gaşdıh

          Heç bilmedik ne vaht küllükden aşdıh            

          45.

          Heyder Baba ağaçların ucaldi

          Amma heyif cevanların gocaldi

          Tohlıların ahırlıyıp acaldi            

Kölge döndi gün batdi gaş gereldi

          Gurdun özi garanlıhda bereldi            

          46.

          Eşitmişem yanır Allah çıraği

          Dayir olup mescidizin bulaği

          Rahat olup kendin evi uşaği            

Mensur Han'ın eli golı var olsun

          Harda galsa Allah ona yar olsun          

          47.

          Heyder Baba dünya yalan dünyadi

          Süleyman'nan, Nuh'dan galan dünyadi

          Oğul doğan derde salan dünyadi        

Her kimseye her ne verip alıpdı

          Eflatun'dan bir gurı ad galıpdı          

          48.

          Emoğlıynan geden gece Gıpçağ'a

          Ay ki çıhdi atlar geldi oynağa

          Dırmaşırdıh dağdan aşırdıh dağa            

Meşmemi Han göy atını oynatdı

          Tüfengini aşırdı şakgıldatdı

          49.

          Heyder Baba Gare Gölün deresi

          Huşgenab'ın yolı, bendi beresi

          Orda düşer çil kehliğin feresi            

Orda keçer yurdumuzun özüne

          Biz de geçek yurdumuzun sözüne            

          50.

          Huşgenab'ı yaman güne kim salıp?

          Seyidlerden kim gırılıp kim galıp?

          Amin Gafar dam-daşını kim alıp?            

Bulah gene gelip göli doldurur?

          Ya gurıyup bahçaları soldurur?   

51.

          Amir Gafar seyidlerin tacıydı

          Şahlar şikar etmesi geygacıydı

          Merde şirin namerde çoh acıydı            

Mezlumların hakgı üste eserdi

          Zalimleri gılış tekin keserdi 

52.

          Mir Mustafa dayı uca boy baba

          Heykelli sakgallı Tolıstoy baba

          Eylerdi yas meclisini toy baba            

Huşgenab'ın abırusı erdemi

          Mescidlerin meclislerin görkemi

          53.

          Mecdüssadat gülerdi bağlar kimi

          Guruldardı bulutlı dağlar kimi

          Söz ağzında erirdi yağlar kimi            

Alnı açıh yahşı derin ganardı

          Yaşıl gözler çırağ tekin yanardı    

54.

          Menim atam süfreli bir kişiydi

          El elinden tutmağ onun işiydi

          Gözellerin ahire galmışıydı            

Onnan sora dönergeler dönüpler

          Mehebbetin çırahları sönüpler    

55.

          Mir Salih'in deli sovlıh etmesi

          Mir Eziz'in şirin şahsey getmesi

          Mir Memmed'in gurulması bitmesi            

İndi desek ehvalatdı nağıldı

          Geçti getdi itdi batdı dağıldı


Haydar Baba -3

Haydar Baba -2

Haydar Baba -1

Yalan Dünya

Şehriyar

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)